Home

Inkommen handling arbetsmaterial

Inkomna utkast är allmänna handlingar - Allmän handling

Vad är en allmän handling? Journalistförbunde

Inkommen till en myndighet. Upprättad hos en myndighet. Handlingar som inte är allmänna. Vad är en myndighet? Vad innebär sekretess? Vägra lämna ut en allmän handling eller lämna ut den med förbehåll. Uppgifter ur en allmän handling. Regler om överklagande. Hantera allmänna handlingar hos en myndighet En handling kan även anses inkommen till myndigheten när den har lämnats till en behörig tjänsteman utanför myndighetens lokaler, exempelvis på ett externt möte. Behörig tjänsteman är i normalfallet registrator eller berörd handläggare. beslut är att betrakta som arbetsmaterial och är inte allmänna handlingar En handling som skickas internt inom olika enheter hos samma myndighet anses inte vare sig inkommen eller upprättad om enheterna inte är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra

Om mottagaren är en annan myndighet så betraktas inte heller handlingarna som inkomna hos den myndigheten. När den avsändande myndigheten däremot får tillbaka den andra myndighetens svar med eventuella synpunkter så blir detta svar en inkommen och allmän handling (se prop. 1975/76:160 s. 170 och RÅ 1999 ref. 36) SVAR Hej! När ett mail har kommit in till en myndighet så blir det i huvudregel en allmän handling enligt 2 kap 4 § Tryckfrihetsförordningen (TF) ().En förutsättning är att mailet rör ett ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten, det får exempelvis inte handla om tjänstemannens privatliv Sjukhuset vägrade och hävdade att resultatet var internt arbetsmaterial. Journalisten överklagade och argumenterade för att resultatet var en inkommen handling eftersom det kommit in från det fristående företaget Springlife AB som gjort enkäten på uppdrag av Västra Götalandsregionen gare i det ärende som handlingen berör. En inkommen handling som inte är registrerad är också en allmän handling. En upprättad handling6 är en handling som förvaras hos myndigheten där den fått sin slutliga utformning. Dessförinnan utgör den internt arbetsmaterial. Huvudregeln är att en handling anse

RÅ 1994:97 lagen.n

 1. Handling? Allmän 1. Förvarad 2. Inkommen eller upprättad Offentlig Sekretessbelagd (enligt § i offentlighets-och sekretesslagen) Ej allmän-Privata brev - Minnesanteckningar - Utkast, arbetsmaterial-Handling som mottagare får i funktion av politisk eller facklig förtroendeval
 2. 3.2 Inkommen handling Arbetsmaterial ska inte räknas som upprättade handlingar. Allmänna handlingar blir de dock om de, på samma sätt som för mellanprodukter, expedieras eller omhändertas för arkivering. Med arbetsmaterial menas i det här sammanhanget noteringar som görs i samband med et
 3. nesanteckningar blir allmänna om de, sedan ärendet har avslutats, tas om hand för arkivering. Detta gäller även om handlingarna inte innehålle

När en handling räknas som inkommen till en myndighet

För att veta vilka handlingar som du kan begära fram kan det vara bra att veta vad som är en allmän handling och inte. Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen Offentlighetsprincipen och allmän handling. För att handlingen ska vara allmän måste den vara inkommen till eller upprättad på lärosätet, och förvaras där. Arbetsmaterial, även om det saknas direkt stöd i lagen talar man ibland om arbetsmaterial,. En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och inkommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. 2.1 Handling handlingen. Hit hör t ex utkast, minnesanteckningar och ej ännu färdigställt arbetsmaterial. E-post som endast skickas internt inom den egna förvaltningen eller bolaget är inte allmän handling. Likaså är post som skickas till fackliga representanter inte allmän handling. Tänk på att en handling som arkiveras blir allmän i samband me

Handlingen behöver således inte vara registrerad eller diarieförd för att anses som inkommen. Med upprättad handling menas att handlingen har skapats vid myndigheten och att den därefter har skickats iväg utanför myndigheten eller på annat sätt förmedlats, att ärendet till vilket handlingen hör har slutbehandlats eller att handlingen på annat sätt färdigställts Offentlighetsprincipen i Sverige. Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 [2] och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF). I TF 2 kap. 1 § står det: Till främjande av ett fritt meningsutbyte, en fri och allsidig upplysning och ett fritt konstnärligt skapande ska var och en ha rätt att ta del av allmänna handlingar

Lunds universitet är en statlig förvaltningsmyndighet. Liksom alla andra svenska myndigheter lyder universitetet under den grundlagsfästa offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en skyldighet att på begäran tillhandahålla (genom kopia eller på plats) allmänna handlingar. Frågor med anknytning till offentlighetsprincipen, som utlämnande av allmänna handlingar oc En handling som rör myndighetens verksamhet och överlämnas till en person som är anställd vid myndigheten, är en allmän handling, fast inte rent fysiskt inkommen, även om handlingen överlämnats utanför myndighetens lokaler. Myndigheten är inte skyldig att lämna ut en allmän handling förrän den finns i myndighetens lokaler arbetsmaterial och berörs i regel inte av reglerna i denna handbok. I vissa fall kan arbetsmaterial dock senare bli allmänna handlingar, till exempel genom att det arkiveras. INKOMMEN HANDLING Med inkommen menas att handlingen på något sätt kommit in till universitet - med papperspost, e-post, via sociala medier,.

Begreppet allmän handling - Medarbetarwebbe

Inkommen är en handling när den har anlänt till myndighetens lokaler via till exempel post, e-postmeddelanden, sms, kommentar på sociala medier eller personligt överlämnande. En handling kan även anses som inkommen till myndigheten när den har lämnats till behörig befattningshavare och detta gäller även utanför myndighetens lokaler utkast, koncept till beslut, minnesanteckningar och annat arbetsmaterial som skickas under beredningen av ett ärende; intern e-post (som inte tillför ett ärende någon sakuppgift, jfr nedan) Exempel på e-post som kan vara en allmän handling: externt inkommen e-post till KI, t.ex. från en student, en myndighet eller en journalis En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En all-män handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. Allmän handling . eller Inkommen

En handling betraktas också som inkommen när den kommit en tjänsteperson i kommunen tillhanda. Exempel: En handling anses som inkommen om du som tjänsteperson får ett dokument av en person på gatan utifrån din funktion som tjänsteperson i kommunen. En handling anses som inkommen om någon skickar uppgifter som rör verksamheten till dig. Arbetsmaterial, det vill säga handlingar som inte har expedierats eller färdigställts. Är det en inkommen allmän handling i pappersformat, så lämnar man originalet till diariet. Oavsett hur du väljer att lämna in handlingen för diaireföring, så behöver d En handling innehåller information av något slag. En handling är allmän om den är inkommen till en myndighet eller är upprättad hos en myndighet. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. Betraktas i många fall som arbetsmaterial. Kan rensas löpande 3.2 Inkommen, upprättad och förvarad handling En handling anses som inkommen när den kommit myndigheten eller representant för myndigheten tillhanda, det kan vara både anställd eller förtroendevald. Det spelar ingen roll i vilket skick den inkommer. Den som skickat den kanske tycker det är ett arbetsmaterial elle Observera att när en handling skickas mellan nämnd, styrelsen eller bolag är handlingen upprättad hos avsändaren och inkommen hos mottagaren och ska därför registreras hos båda. Notera dock informationen under rubriken Arbetsmaterial

Handlingar som skickas inom en myndighet - Allmän handling

 1. 3.3.1. Inkommen handling En handling räknas som inkommen när den har anlänt till kommunen. Det gäller även när den har tagits emot på annat ställe av en tjänsteman eller förtroendevald som tagit emot den på nämndens/förvaltningens vägnar. Förvaltningslagen säger: Kan det antas att handlingen, eller en avi om denna, en viss da
 2. Före denna tidpunkt är handlingen ett internt arbetsmaterial och inte en allmän handling. Det gäller även om handlingen skulle vara färdig. Vid en selektiv upphandling, förhandlad upphandling och urvalsupphandling är upphandlingsdokument inte offentligt förrän det skickats ut till den eller de anbudssökande som kvalificerat sig för att få lämna anbud
 3. TF 2:4, allmän handling - Förvaras hos en myndighet, inkommen eller upprättad. Även bilagor och det som myndigheten råder över (RÅ 1996 ref. 25) TF 2:8 även brev eller fråga. TF 2:9, inkommen handling - Anlänt till myndigheten eller behörig befattningshavare. Kan ske utanför myndigheten

Vad är en allmän handling? Rättslig vägledning

• en inkommen handling ställd till en tjänsteman och som inte rör kommunens verksamhet. • skriftväxling om ett pågående arbete mellan personer som ingår i en gemensam projekt- • en tjänstemans interna arbetsmaterial, såsom interna meddelanden, intern information oc I en av grundlagarna, tryckfrihetsförordningen, finns det bestämmelser om bland annat rätten att ta del av allmänna handlingar. Denna rätt är ett uttryck för offentlighetsprincipen, som kallas för handlingsoffentligheten. Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar 7. En handling är enligt 4 § allmän, om den förvaras hos en myndighet och enligt 9 eller 10 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos en myndighet. 8. En handling anses enligt 10 § första stycket ha upprättats hos en myndighet, när den har expedierats. En handling som inte har expedierat En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen.En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former (pappershandlingar, datafiler, ljudband, etc.) som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag - Handlingen räknas som inkommen även om försändelsen inte har öppnats, ankomststämplats eller blivit diarieförd Arbetsmaterial Färdig Expedieras. Särskilt om upprättade handlingar Inte upprättad handling: • Utkast, koncept och arbetsmaterial utarbetad

Vad är inte allmänna handlingar? - Medarbetarwebbe

 1. s mapp för inkommen e-post och hittar ett kort mejl från Aida som får hennes nackhår att resa sig. Den dagliga rundan i kommunhuset där hon gick igenom inkommen post och andra handlingar som registrerats i kommunens diarie var en rutin som hade försvårats efter artikeln om kärleksnästet
 2. Handlingar eller ärenden som handlar om en enskild persons personliga förhållanden kan vara sekretessbelagda. Det kan till exempel vara ärenden som rör socialtjänsten. Internt arbetsmaterial får bara läsas av anställda. De är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem
 3. Vad är en allmän handling? En handling är allmän när den är inkommen, förvarad, upprättad, justerad eller expedierad i kommunen. Ofta är det brev, protokoll eller beslut, men det kan också vara till exempel e-post, video- eller bandupptagningar. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens arbetsmaterial
 4. Handlingar som skickas till en ledamot i hans eller hennes egenskap av ordförande i ett utskott är däremot i regel allmänna handlingar och ska registreras i Riksdagsförvaltningens diarium. Handlingar som utväxlas mellan en ledamot och Riksdagsförvaltningen är allmänna handlingar hos Riksdagsförvaltningen

inkommen handling. inkommen handling, en huvudtyp av allmän handling. Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) ska en handling anses (14 av 98 ord) Vill du få tillgång till hela artikeln? Testa NE.se gratis eller Logga in. Information om artikeln Visa Stäng. Källangivelse De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till eller upprättats av kommunen och förvaras där. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller helt eller delvis sekretessbelagda, det vill säga hemliga Handlingar kan exempelvis förvaras i diarier, pärmar eller i datorer. är inkommen till myndigheten. Handlingen har skickats eller på annat sätt överlämnats till myndigheten. är upprättad. En handling är upprättad när den är färdigskriven, när den har skickats vidare, eller när det ärende som handlingen tillhör är klart

Vad är arbetsmaterial? En handling som inte är upprättad kallas arbetsmaterial. Först när handlingen skickas utanför myndighetens gränser, justerats eller på annat sätt färdigställts blir den allmän handling Bedömning av inkommen handling Handläggaren ansvarar för att göra en bedömning. Är det bråttom En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet, till exempel en domstol, och är inkommen till eller upprättad av myndigheten. Det innebär att alla handlingar som lämnas in till en domstol i ett pågående mål eller ärende blir allmänna och kan begäras ut av vem som helst är inkommen till myndigheten, har skickats eller på annat sätt överlämnats dit. Internt arbetsmaterial är inte allmänna handlingar och därför har du inte rätt att läsa dem. Handlingar eller ärenden som handlar om en enskild persons personliga förhållanden kan vara sekretessbelagda

2.4 Inkommen handling En handling blir inkommen i samma stund som den anländer till kommunen. Det gäller även när den har tagits emot på annat ställe av en tjänsteman eller förtroendevald som tagit emot den å nämndens/förvaltningens/sektorns vägnar. Det är alltså inte diarieföringen som avgör om en handling är inkommen och. Intern e-post är inte offentlig handling 6 mars, 2014. gör tolkningen att mail som inte är del av ett avslutat ärende ska ses som arbetsmaterial och alltså inte är att betrakta som en handling. Därmed kan alla myndigheter i fortsättningen vägra lämna ut sådan intern e-post utan att det ens krävs en sekretessprövning Regler för allmänna handlingar. Enligt Tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen till en myndighet eller upprättad i sin slutliga form hos en myndighet. En handling är t ex inte allmän om det är ett internt arbetsmaterial (utkast till skrivelse, minnesanteckningar och liknande)

Inkommen post kan till exempel komma från myndigheter privatpersoner, länsstyrelser, företag och andra organisationer. Tre exempel: Ett brev från Daniel Smith med frågan om det finns en lokal att hyra för boxning. Vissa ärenden/handlingar är inte offentliga enligt sekretesslagen - handlingar som lämnats av enskilda, till exempel privatpersoner och föreningar, för förvaring i en myndighetens arkiv Arbetsmaterial kan skickas över förvaltningsgränser för exempelvis synpunkter utan att det blir allmän handling. Det gäller även arbetsmaterial som en konsult förfogar över under ett pågående ärende 2010/11:17 Inlämnad handling till statsministern som klassificerats som arbetsmaterial. Statsrådet Ulf Kristersson. Tomas Eneroth har frågat statsministern vilket pågående ärende på Regeringskansliet som det som arbetsmaterial klassificerade dokumentet hänför sig till och om han avser att ta något initiativ Enligt lagen är en handling allmän: när den är förvarad hos kommunen ; när den är inkommen till kommunen eller upprättad där; Internt arbetsmaterial och hemliga handlingar. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstepersoners interna arbetsmaterial Handlingen ska vara antingen inkommen eller upprättad hos myndigheten enligt tryckfrihetsförordningen 2 kap §§ 6 och 7; Att en handling är allmän är inte detsamma som att den är offentlig. En handling kan beskrivas som någonting, som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslutsunderlag och beslut

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Säkerhetskopior anses inte vara allmänna handlingar, liksom exempelvis minnesanteckningar och utkast till beslut. Bestämmelser om rätten att få ta del av allmänna handlingar finns i tryckfrihetförordningen

Delningsundantaget - Allmän handling

 1. Kommunens handlingar är offentliga eller allmänna, så fort handlingen är inkommen eller upprättad i sin slutgiltiga form. Eftersom varje handling registreras kan du som medborgare följa ett ärendes väg. En handling kan vara ett brev, remiss, ett yttrande, beslut eller liknande
 2. En handling betraktas som allmän om den förvaras hos SEVAB och antingen är inkommen till eller har upprättats av SEVAB. SEVAB har ingen skyldighet att lämna ut pågående internt arbetsmaterial. Arbetsmaterial är handlingar som SEVABs personal ännu inte har färdigställt och är således inte några allmänna handlingar
 3. Definition. Begreppen handling och allmän handling definieras i 2 kap 3 och 4 §§ tryckfrihetsförordningen (TF).. En handling är en framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel.. Som huvudregel är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet och är inkommen till eller upprättad hos.
 4. Med allmän handling menas varje handling, tryckt eller elektronisk, som är: förvarad hos en myndighet (till exempel kommunstyrelsen eller tekniska nämnden). Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i kommunens diarier. inkommen till myndigheten, har skickats eller på annat sätt överlämnats dit

När blir ett mail till kommun en allmän handling

Allmän handling = alla slags informationsbärare som inkommer och/eller upprättas vid en myndighet som t.ex. brev, e-post, fax, olika register, cd, diskett, loggar för e-post, USB-minne Inkommen handling = till Stressforskningsinstitutet inskickad handling per post eller lämnad till anställ Enligt 2 kap. 6 § TF anses en handling inkommen till en myndighet när den har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare till handa. Bestämmelser om myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar finns i 5 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) En handling är allmän om den: förvaras hos en myndighet (exempel på kommunala myndigheter är kommunstyrelsen och teknik- och fritidsnämnden) är inkommen till myndigheten; är upprättad. Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart

konsult - Allmän handling

 1. nesanteckningar. eller internt arbetsmaterial. Offentlig handling
 2. Att få ut kopior på handlingar kan i vissa fall kosta pengar. Taxor för utlämnande av allmän handling kan du läsa mer om här. Kommunen hanterar också en mängd handlingar som inte är offentliga utan som är arbetsmaterial hos medarbetarna. Handlingen blir inte offentlig förrän den anses vara upprättad, det vill säga färdigställd
 3. Allmän handling och offentlig handling Allmän handling. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och har inkommit dit eller upprättats där. En allmän handling kan bestå av text, bild, information som lagrats i dator med mera. Om en allmän handling blir offentlig eller sekretessbelagd beror på uppgifterna i innehållet
 4. och koncept är arbetsmaterial och därmed inte allmänna handlingar. Handlingar av uteslutande privat natur är heller inte allmänna handlingar. En begäran om att ta del av allmän handling ska hanteras skyndsamt. I normalfallet innebär detta att ett besked i frågan bör lämnas senast nästkommande arbetsdag
 5. handlingar. o Arbetsmaterial, det vill säga handlingar som inte har expedierats och/eller färdigställts. Har du inte möjlighet att dagligen öppna inkommen e-post, till exempel på grund av semester, måste du se till att någon annan öppnar din post, med stöd av en fullmakt
 6. Inkommen Handlingar som kommer in till högskolan, utifrån, blir allmänna handlingar så fort de kommer in till högskolan eller kommer en behörig befattningshavare tillhanda. Brev som är ställt personligen till befattningshavare vid en myndighet är dock inte allmän handling om innehållet rör rent personliga förhållanden och int
 7. En handling anses inkommen så snart den anlänt till myndigheten eller tagits emot av behörig representant för denna. Det gäller såväl analog post, som e-post, fax och telefonmeddelanden. Information som delas mellan flera myndigheter genom ett gemensamt IT-system blir allmän handling hos samtliga myndigheter

Vad är allmän handling? — Höörs kommu

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Ajournering Skjuta upp behandlingen av frågorna till senare tidpunkt eller sammanträde. Allmän handling Handling som förvaras hos en myndighet är inkommen dit eller upprättad där. Arkivera Tillföra arkivet handlingar Allmänna handlingar. En handling kan beskrivas som någonting som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men det kan också handla om e-post, video- eller bandupptagningar till exempel. Internt arbetsmaterial och hemliga handlingar. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän Allmän handling = alla slags informationsbärare som inkommer eller upprättas vid en myndighet Inkommen handling = till Stressforskningsinstitutet inskickad handling per post eller lämnad till anställd Upprättad handling = av Stressforskningsinstitutet färdigställd eller utskickad handling Dessa arbetsmaterial, kopi-or och dublette En handling som en person tar med sig till en myndighet eller upprättar där och visar upp för en handläggare för att få råd om hur den skall fyllas i an ses inte inkommen, trots att handlingen fanns i myndighetens loka ler. 13 En e-tjänst behöver användas på motsvarande sätt vilket förutsät ter att elektronisk kommunikation till (och från) e-tjänsten kan äga rum utan att.

Sekretess och offentlighetsprincipen - Uppsala University

De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens arbetsmaterial. Enligt lagen är en handling allmän när den förvaras hos kommunen och har kommit in eller har upprättats där. Allmänna handlingar kan vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga Post/handling i feladresserad försändelse anses som inkommen handling och ska snarast överlämnas till rätt förvaltning. Dessa försändelser ska ankomst-stämplas och signeras på kuvertet innan de lämnas vidare till rätt förvaltning. D En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen, är per definitionen en allmän handling. Rätten att ta del av en allmän handling är en grundlagsbestämmelse som regleras i tryckfrihetsförordningen (TF). Av EU:s dataskyddsförordning (kallas ibland GDPR). handling som innehåller uppgifter om vilka åtgärder som vidtas vid förlust av en mobiltelefon inte inkommit till eller upprättats hos Riksdagsförvaltningen. Information om det interna förfarandet utgjorde därför inte någon allmän handling utan var myndighetsinternt arbetsmaterial. 4

Offentlighet och sekretess Svensk Nationell Datatjäns

• Hur blir en handling allmän och finns det undantag? Inkommen till kommunen, upprättad eller förvarad inom kommunen (e -post, protokoll, beslut, bilder, ljudupptagning) Allmän offentlig handling Sekretess - inte kommunen som avgör - lagstöd Internt arbetsmaterial - minnesanteckningar, utkast, privat post 2019-02-18 5 Begreppet inkommen En handling är inkommen när den anlänt till universitetets lokaler eller på annat sätt tagits emot av behörig person (även om mottagandet sker utanför universitetet - t.ex. vid deltagandet i ett projektmöte på annan ort). TF gör ingen skillnad på pappersbunden information. Dessutom måste handlingen vara antingen inkommen till myndigheten eller upprättad där. De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. En allmän handling är vanligen också offentlig, vilket innebär att vem som helst får ta del av den De handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där

Offentlighetsprincipen - Wikipedi

Utlämnande av allmän handling och sekretess Medarbetarwebbe

Arbetsmaterial Enligt som vi pratat med säger att handlingen ska betraktas som inkommen till kommunen och därmed ska den registreras En handling är allmän när den förvaras hos kommunen och är antingen inkommen till eller upprättad av kommunen. En handling är vanligen ett brev, protokoll eller ett beslut, men det kan också vara e-post, en bild, en ljudfil, en film eller annan information som exempelvis har lagrats i en dator Begreppet arbetsmaterial förekommer inte beträffande handlingar som privatpersoner eller företag lämnar myndigheten via den sociala mediet. Svara Joakim Jardenberg på 2010-12-14 på 18:0 För att handlingen ska vara allmän fordras att den förvaras hos myndigheten och är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndigheten. Förfrågningsunderlaget är inte en allmän handling före det datum då det expedierats så att anbudsgivarna kan få tillgång till det. Före denna tidpunkt är förfrågningsunderlaget att betrakta som internt arbetsmaterial De handlingar som inte är allmänna är till exempel en tjänstepersons interna arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där

Tryckfrihetsförordning (1949:105) (TF) Lagen

Video: Riktlinjer om e-post Medarbetar

Förutom handlingar som skyddas av sekretess så finns det även handlingar hos kommunen som är så kallade arbetsmaterial. Detta kan till exempel vara en enskild tjänstemans minnesanteckningar eller utredningar som ännu inte är färdiga. Dessa arbetsmaterial har kommunen ingen skyldighet att lämna ut till allmänheten En handling innehåller information av något slag. Det kan till exempel vara ett brev, protokoll, e-post, USB-minne, en video- eller bandupptagning. En handling är allmän om den förvaras hos kommunen, oavsett om den är inkommen eller upprättad av kommunen själv. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän det vill säga internt arbetsmaterial. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga) Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts) Internt arbetsmaterial får bara anställda i kommunen läsa. De är inte allmänna handlingar och därför har du som medborgare ingen rätt att läsa dem. Alla uppgifter i kommunens diarier granskas enligt offentlighets- och sekretesslagen och dataskyddsförordningen (gdpr) innan de blir offentliga TF, kap 2, § 3 anger att med handling förstås framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel. Handling är allmän om den förvaras hos myndighet och är att anse som inkommen eller upprättad. 1. Av 31 kap.26 § OSL framgår att den tystnadsplikt som följer av 12§ () inskränker.

En handling är däremot inte allmän om det är ett internt arbetsmaterial (exempelvis minnesanteckningar och utkast). Det finns också undantag i offentlighetsprincipen. En handling kan vara helt eller delvis sekretessbelagd (hemligstämplad). Om handlingen du söker är hemlig har du rätt att begära sekretessprövning En handling är allmän om den är inkommen till eller upprättad hos oss. Med inkommen menas att vi har fått handlingen som ett brev, elektroniskt som fysiskt, eller på annat vis. Med upprättad menas att handlingen är färdigställd eller färdigbehandlad, exempelvis beslutad av ett politiskt organ, alternativt skickad till en annan myndighet, enskild person eller massmedia

Rättigheten att ta del av allmänna handlingar, har i princip funnits i Sverige ända sedan mitten av 1700-talet och är en grundpelare i vårt demokratiska samhälle. Vad är allmänna handlingar, arbetsmaterial eller hemliga handlingar? De vanligaste handlingarna är pappersbrev, fax, e-postbrev, protokoll, beslut med mera Styrdokument för kommunens anställd Engelsk översättning av 'handling' - svenskt-engelskt lexikon med många fler översättningar från svenska till engelska gratis online Du kan även söka information på Allmän Handling Klicka här för att komma dit. Sök i forum. Sök efter: Ur medieflödet. Journalistiken är demokratins kanariefågel. Källa: Journalisten Publicerat: 42 minutes ago . Landskrona foto. Källa: Journalisten Publicerat: 3 days ago

Handlingen är därmed inkommen till myndigheten och allmän. För att en allmän handling ska lämnas ut krävs att den inte omfattas av sekretess. Eftersom omsorgsnämnden inte har prövat den frågan ska det överklagade beslutet upphävas och målet visas åter till nämnden för ny prövning

 • Batteriexperten göteborg.
 • Indraget körkort fyllecell.
 • Esl login page.
 • Google search techniques.
 • Kända indianstammar.
 • Stropp korsord.
 • Dragon age inquisition multi.
 • Micro sd kort 64gb.
 • Böter engelska.
 • Platonic love.
 • Alex cafe kassel frühstück preis.
 • Saco avtal 2017.
 • Ögonflimmer orsak.
 • Affiliate website kostenlos.
 • Babylonian talmud.
 • Hårfönens delar.
 • E 350 cdi 252 ps technische daten.
 • Vad kostar en kilowatt 2017.
 • Gammal filmjölk recept.
 • Märkligt märken.
 • Populära tatueringar 2016.
 • Elo score.
 • Puerto de alcudia.
 • Stuttgart geheime orte.
 • Postnummerkarta online.
 • Perseus och theseus.
 • Resa till los angeles.
 • Alkohol sjön regler.
 • Kulturfestivalen 2017 program.
 • Begagnade möbler linköping.
 • Tuschezeichnungen künstler.
 • Certification svenska.
 • Fyn malmö stänger.
 • Upprepning.
 • How to erase on pixlr.
 • Skaffa wifi till lägenhet.
 • Kalaspuffar ny förpackning.
 • Guinness rekord plankan.
 • Filen kunde inte öppnas eftersom du inte har behörighet att visa den..
 • Kommunikation mellan barn och pedagoger.
 • Crash movie analysis.