Home

Ukä statistik internationell mobilitet

Statistikdatabas: Högskolan i siffror - UKÄ - granskar

 1. Statistik om internationell mobilitet bland forskarstuderande. UKÄ:s statistik om internationell doktorandmobilitet; Här hittar du detaljerade beskrivningar av statistiken i UKÄ:s databas Högskolan i siffror. I slutet av varje text finns en länk till den aktuella statistiken i databasen
 2. UKÄ genomförde under 2016 en pilotundersökning om internationell mobilitet på forskarnivå. SCB samlade då in uppgifter om de doktorander som hade avlagt en ex-amen 2015 och som hade haft en utlandsvistelse som varat längre än tre månader un-der sin forskarutbildning
 3. Eurostat får uppgifter om mobilitet på grundnivå och avancerad nivå via register, men på forskarnivå saknas registeruppgifter. Därför samlar SCB, på uppdrag av UKÄ, in uppgifter om mobilitet på forskarnivå via denna undersökning. Vi vill betona vikten av att rapportera dessa uppgifter så utförligt som möjligt

Statistiken över internationell mobilitet bland högskolornas personal samlas in separat från universitet och yrkeshögskolor. Vid universiteten statistikförs lärarnas och forskarnas, vid yrkeshögskolorna lärarnas och sakkunnigas internationella mobilitetsperioder mobilitet som länderna i Bolognaprocessen har satt upp (Bologna Process 2009). År 2020 ska, enligt detta mål, minst 20 procent av dem som tar examen inom högre utbildning ha deltagit i mobilitet för studier eller praktik. För Sveriges del visar aktuell statistik (UK Bedömningen av forskningens resultat ska ske utifrån ett internationellt perspektiv med hjälp av en internationell expertpanel. När vi dragit lärdom av pilotutvärderingen ska kommande utvärderingar komplettera de som görs av UKÄ och som fokuserar på kvalitetsförbättring genom fokus på processer

Universitetskanslersämbetet (förkortas UKÄ, tidigare UK-ämbetet) är den statliga tillsynsmyndighet för högskolor och universitet i Sverige som började sitt arbete den 1 januari 2013. Myndigheten tog över den del av det tidigare Högskoleverket (HSV) som sysslade med kvalitetsutvärdering, juridisk tillsyn och statistisk uppföljning av svenska lärosäten Vetenskapsrådet och UKÄ har gjort en inventering och analyserat hur utvecklingen av svensk forskning och utveckling Forskningspolitik Jämställdhet Mobilitet och karriär Statistik. Statistik 2015. Bibliometri Forskningspolitik Internationella samarbeten Statistik. Processer för prioriterad forskning Internationella och interkulturella lärandemål kan sätenas övergripande internationalisering påverkas positivt av mobilitet. Enligt statistik från Universitetskanslersämbetet, UKÄ, tillbringade ca 14 procent av de svenska studenter som tog examen 2012/13 en del av studie

Statistik över internationell mobilitet bland högskolornas

Internationell mobilitet 15 E-lärande 16 Integrationssatsningar 17 Prestationer 18 Examina 19 Karriärstöd 23 Utbildning på forskarnivå 23 Rekrytering 23 UKÄ:s granskningar och utvärderingar 46 Högskolepedagogisk utveckling 46 Enkätuppföljningar av studenter och doktorander 46 Universitetsläraren har sammanställt statistik över 19 lärosätens professorer. Vid Karolinska institutet, KI, har man under senare år nästan enbart anställt professorer i öppen konkurrens. Peter Gustafson, enhetschef på HR-avdelningen, beskriver strategin: - KI vill rekrytera framstående forskare och lärare internationellt Gruppen för internationell mobilitet. Gruppen arbetar med studentutbyte, praktik, fältstudier, samt personalmobilitet och internationell studentrekrytering. Den ger också stöd till institutionernas arbete med internationalisering. Vi är uppdelade i olika team: Erasmus Centret för internationell mobilitet och internationellt samarbete /// Centre for International Mobility Statistik över vuxenutbildningens internationalisering 2015 Heminternationalisering, mobilitet, nätverk ocH projekt bakgrund CIMO samlar årligen statistik över inter-nationell student- och personalmobili-tet inom den allmänbildande och.

Enheten för internationell mobilitet, Ingår som en del av Avdelningen för internationalisering, Uppsala universite Mobilitet kommer att vara en viktig fråga för företagen långt framöver. Vi pratar med de främsta experterna inom mobilitet. Läs nyheterna om mobilitet på IDG

Internationell mobilitet för anställda. Ett enkelt och spännande sätt att förbättra dina kunskaper inom ditt arbetsområde! Alla anställda vid Stockholms universitet är behöriga att ansöka om att delta i Erasmus+ personalfortbildning och alla lärare är behöriga att ansöka om att delta i Erasmus+ lärarmobilitet Ylva Hofvander Trulsson Universitetslektor, Docent i musikpedagogik med inriktning migration., lektor i högskolepedagogik, ordf. bedömare för kvalitet nationellt och internationellt (UKÄ, AI), Docen etablerade mått och statistik. Trender och tendenser i högre utbildning och forskning . 2/30 . Innehåll internationella företeelser är framför allt hämtade från UKÄ:s årsrapport Universitet och högskolor samt Vetenskapsrådets rapport Den politiska viljan för ökad mobilitet mellan länderna manifesteras Ylva Hofvander Trulsson Universitetslektor, Docent i musikpedagogik med inriktning migration., lektor i högskolepedagogik, ordf. bedömare för kvalitet nationellt och internationellt (UKÄ, AI), Docent. ylva.hofvander_trulsson@kanslik.lu.se; Kansli för konstnärliga fakulteten i Malmö; Perso I Resultatsök presenterar vi resultaten från UKÄ:s kvalitetsutvärderingar. Här kan du söka fram resultaten från de utvärderingar som har genomförts och jämföra kvaliteten mellan olika utbildningar

Vi analyserar och utvärderar - Vetenskapsråde

Universitetskanslersämbetet - Wikipedi

Hem För dig - SOS International - Svensk. En olycka händer när du minst anar det. På SOS International hjälper vi nordiska resenärer före, under och efter resan på uppdrag av våra kunder.Läs om SOS Internationa Riksdagen har för budgetåret 2020 beslutat om anslag och bemyndiganden om ekonomiska åtaganden (prop. 2019/20:1 utg.omr. 16, bet. 2019/20:UbU1, rskr. 2019/20:120) UKÄ (Universitetskanslersämbetet) har publicerat sin årsrapport och presenterade innehållet via en webbsändning 9 juni (se inspelningen nedan). Intresset för högre utbildning fortsätter att växa, framför allt bland kvinnor som nu utgör 60% av alla studenter. Universitetskanslersämbetets årsrapport ger en överblick över högskolesektorns aktuella läge och långsiktiga utveckling Gruppen för internationell mobilitet Gruppen har hand om studentutbyte, praktik, fältstudier samt personalmobilitet och internationell studentrekrytering. Bland annat ansvarar vi för programmet Erasmus+ och de universitetsövergripande (centrala) utbytesavtalen utanför Europa och centrala nätverk, och ger stöd i frågor om exempelvis avtalsskrivande och studentmobilitet

Rapporten genomgår arbetet inom Nordiska ministerrådet med fokus på mobilitet över de nordiska gränserna. Mobilitet definieras som rörelse över gränser i Norden av människor, kapital, varor och tjänster. Sammanställningen bygger på en insamling av material från de olika sektorerna inom ministerrådet. Rapporten innehåller också relevant statistik om mobilitet i Norden Intresset för delad mobilitet, MaaS och nya mobilitetstjänster inom kollektivtrafiken ökar. Med utgångspunkt från en helt ny rapport med fakta och statistik diskuteras nuläge, internationella erfarenheter samt framtidsscenarier med olika alternativ kring subventionering

- De här är vi väl medvetna om och arbetar hårt för att stärka internationell mobilitet i våra utbildningar, säger Unn-Britt Johansson. Läs hela UKÄ:s årsrapport här. 2017-12-1 Statistik om högskolans forskning 1. UKÄ:s ansvar för granskning av lärosätenas kvalitetssäkring av forskning UKÄ bedömer att det system för granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete avseende forskning som myndigheten har utarbetat främjar en samordnad, tillitsbaserad och långsiktig styrning av högskolesektorn Internationell mobilitet . TextPortlet TextPortlet. Möjliga ämnen för ansökan om befordran till professor Matematisk statistik Datoriserad bildbehandling Människa-datorinteraktion Numerisk analys Beräkningsvetenskap Reglerteknik Maskininlärning Datavetenskap Datortekni

Ansökans vetenskapliga meriter bedöms också utifrån de internationella och nationella samarbetskontakter och den forskarmobilitet som presenteras i ansökan. Den mobilitet som planeras under projektets lopp beskrivs i e-tjänsten på fliken Mobilitet. Mobiliteten ska höra ihop med projektets genomförande Almedalsseminarium om delad mobilitet 2 juli Vad kan de nya mobilitetstjänsterna ge för effekter på kollektivtrafiken, tillgängligheten och miljöutsläppen? Välkommen till Partnersamverkans seminarium under Almedalsveckan, där vi med utgångspunkt från en helt ny rapport med fakta och statistik diskuterar nuläge, internationella erfarenheter samt framtidsscenarier med olika alternativ.

Statistik - Vetenskapsråde

SCB:s mikrodataregister - www

Mobiliteten mellan svenska lärosäten har minskat

•EU-mål om 20% mobilitet i 2020 −Sverige ligger på ungefär 15% (enligt UKÄ årsrapport 2018) •Ökade medel inom Erasmus+: −Medlen har ökat kraftigt och kommer fortsätta att öka −Sverige lämnar mobilitetsmedel tillbaka till EU varje år Utmaningar för mobilitet Myndighetsreformen då UHR och UKÄ inrättades - intentioner och måluppfyllelse. Riksrevisionen har granskat myndighetsreformen på högskoleområdet då Universitets- och högskolerådet och Universitetskanslersämbetet inrättades. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport

Global Mobilitet - Wikipedia, den frie encyklopæd

Karolinska Institutet får godkänt med förbehåll i en granskning av kvalitetssäkringsarbetet som Universitetskanslersämbetet (UKÄ) har gjort. Alla lärosäten och högskolor granskas under perioden 2017-2022, i syfte att se att högskoleutbildningarna håller hög kvalitet Personal inom forsking och utveckling samt CLL. Antal anställda i huvudsyssla ortsvis per 31.12.2018. 134. Vas

Befordrade professorer tvistefråga i akademin

UKÄ pekar även på att det i dagens system för studentinflytande finns ett demokratiproblem. - Det är viktigt att studentinflytandet organiseras på ett sätt som både kan tillvarata det engagemang som finns och studenternas rättigheter, säger Annika Pontén Denna tabell används både för ansökan om finansiering av forskningskostnader i forskningsprojekt och av forskare samt för bidragsformen Internationell forskarmobilitet baserad på bilaterala avtal (mobilitet till Finland). Kortvariga besök: Stipendium inklusive ersättning för.

KomILand är ett projekt för hållbart resande på landsbygd och i mindre tätorter genom kombinerad mobilitet. KomILand finansieras av Västra Götalandsregionen och Vinnova Redovisning internationell rörlighet bland personal Fakultet: Statistik över Erasmuspraktik och VFU ska inte rapporteras, dessa tas fram av International Centre respektive LUN/SOL. Mobilitet för doktorander redovisas under fliken Internationell rörlighet - personal SLU får högt betyg i THE:s internationella rankning SLU finns i intervallet 251-300 (2018-09-26) SLU ett av världens tio bästa mindre universitet (2018-08-07) SLU landets bästa unga universitet. Med en 36:e plats på världslistan över unga universitet rankas SLU som Sveriges bästa unga universitet. (2018-06-07) Nationell

Utvärdering av pågående utbildning kan ske på flera olika sätt. Metoder som används kan till exempel inkludera extern bedömning, fokus på ett enskilt program över tid eller en ögonblicksbild av en fakultets hela utbildningsutbud 1-1013 Statistik Fokus på digitalisering, mobilitet och internationell profilering 2020 I april 2018 beslutade samarbetsministrarna att prioriteringssignalerna för budget 2020 är de samma som för 2019, det vill säga digitalisering, mobilitet och profilering Sverige har kommit långt med Intelligenta transportsystem och tjänster, ITS, och digitalisering. En utvärdering som Trafikverket tagit fram visar att utmaningarna nu bland annat handlar om tillgång till data, elektrifiering, juridik och upphandlingar

Universitetslektor i statistik. Publiceringsdatum: 2020-11-17. Vi söker en universitetslektor eller adjunkt i statistik för ett vikariat om 50% vid Handelshögskolan, Örebro universitet. Ämnesområde. Ämnesområdet för anställningen är statistik Vi söker en universitetslektor eller adjunkt i statistik för ett vikariat om 50% vid Handelshögskolan, Örebro universitet. Ämnesområde Ämnesområdet för anställningen är statistik. Bakgrund Vi söke Den tredje resultatkonferensen om ITS, Intelligenta transportsystem och tjänster ägde rum 12 november och genomfördes digitalt. Syftet med konferensen var att stämma av och utvärdera hur långt vi kommit mot målen och kalibrerar riktningen framåt

Gruppen för internationell mobilitet - Vem gör vad

Det nordiske mobilitetsprojekt kortlægger menneskers mobilitet og betaling af sociale ydelser på tværs af de nordiske grænser. De nordiske lande har aldrig tidligere systematisk udarbejdet fællesnordiske data i dette omfang, og denne samling af statistik vil i sidste ende bidrage til at fjerne hindringerne for fri bevægelighed Se hur din kommun placerar sig i regionernas kamp 2020 (filformat xlsx).. I den politiska debatten talas det alltmer om en kommunkris. Våra kommuner står inför en rad utmaningar kopplat till såväl demografi som vikande skolresultat - dessutom har världen nu drabbats av en pandemi vars effekter ska hanteras -Samarbete och mobilitet inom akademin (internationellt + nationellt) -Samverkan och mobilitet utanför akademin (internationellt + nationellt) -Forskningens utbildningsanknytning SCB och UKÄ Datasystem, kvalitetssäkring, administration, kommunikation etc. ca 20 miljoner kronor UoH Datasystem, rapporteringsrutiner etc Under hösten 2020 avslutas och redovisas Karlskrona kommuns mobilitetsprojekt. Här kan du läsa slutrapporten och ta del av den digitala konferensen om hållbar delad mobilitet som genomfördes i september

Enheten för internationell mobilitet - Uppsala universite

Underlagsrapport till fokusområdet hållbara städer Inom fördjupad utvärdering av miljömålsarbetet. ISBN 978-91-620-6672-7 Per Östborn berättar om vad statistiken säger om vårt bilberoende. Mobilitet & Beteende 2020 arrangeras i Jönköping p Jönköping med sin internationella högskola och runt 140 000 invånare vibrerar av liv året runt UKÄ och Tillväxtverket ska utreda hur kompetensförsörjningen av digital spetskompetens I uppdraget ingår att förbättra tillgången till statistik och prognoser över efterfrågan och tillgången på digital spetskompetens på Detta verk är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens

Allt om mobilitet - IDG

Energimyndigheten är utsedd av regeringen att vara ansvarig för den officiella energistatistiken inom områdena tillförsel och användning av energi, energibalanser samt prisutveckling inom energiområdet. Via flikarna Statistikprodukter eller Ämnesområde.. Mobilitet är ett viktigt redskap för internationalisering. Mittuniversitetet har avtal med universitet världen över där anställda kan tillbringa kortare eller längre perioder. De flesta av partneruniversiteten finns i Europa, men universitetet har även partners i till exempel Australien, Kanada, Kina och USA De senaste åren har en mängd nya tjänster för delad mobilitet dykt upp på transportmarknaden, samtidigt som etablerade tjänster som exempelvis traditionella bilpooler, fått fler användare. Om utvecklingen fortsätter kan den få betydelse för flera delar av de transportpolitiska målen När er projektperiod för Erasmus+ mobilitet går ut ska ni rapportera. Rapporten för projekt beviljade 2018 och kontraktsperioden 2018-2020 skickar du in senast den 30 juli 2020. Rapporten för projekt beviljade 2018, som förlängts med 12 månader, skickar du in senast den 30 juli 2021 Årets begagnatkonferens BegBil-2020 är ett digitalt beg-event som körs den 19-20 november, kl 9.00-12.00 båda dagarna. Under digitala BegBil kommer vi bland annat att lyfta ämnen som förändrade kundbeteenden, distansförsäljning, digitalisering och framtida hållbara transporter

Internationell mobilitet - Institutionen för

Projektet Nytt läkarprogram, som arbetat med utformningen av den nya sexåriga läkarutbildningen, har avslutat sitt arbete och skickat in ansökan om tillstånd för KI att utfärda läkarexamen. UKÄ:s beslut om examenstillstånd förväntas i december 2020. Programnämnden för läkarprogrammet har sedan juni 2020 operativt ansvar för implementeringsarbetet, med stöd från avdelningen. VTI har på uppdrag av Trafikverket genomfört en studie av potentialen för överflyttning av gods till sjöfart. I studien, som genomförts mellan augusti 2019 och september 2020, har konkurrensytan mellan sjöfart och de landbaserade trafikslagen (väg och. Vidare följer UKÄ upp och analyserar utvecklingen och trender inom den svenska högskolan samt ansvarar också för all officiell statistik på högskoleområdet. UKÄ utövar även tillsyn över alla universitet och högskolor. Myndigheten deltar aktivt i det internationella samarbetet om högre utbildning Internationell samverkan. Internationella index. Aktuellt. Nyheter. Podcast. Seminarier. Vi lär genom att pröva UKÄ: för att webbplatsen ska kunna fungera på ett bra sätt för dig med inriktning på att samla in statistik.Genom att använda Digitaliseringsrådets webbplats godkänner du att kakor används

Ylva Hofvander Trulsson - Lunds universite

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 800 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ska bidra till att stärka den svenska högskolan och Sverige som kunskapssamhälle. Vi granskar kvaliteten i högre utbildning och lärosätenas system för kvalitetssäkring av högre utbildning och forskning. Vi följer upp och analyserar utvecklingen och trender inom den svenska högskolan. Vi ansvarar också för all officiell statistik på.

Utbildningar ges också över hela Sverige och med internationella inslag. Så det är inte enkelt att finna en systematik som fungerar för alla, säger Maria Knutson Wedel, rektor vid SLU. I sitt yttrande framhåller UKÄ:s bedömargrupp att det finns ett stort engagemang bland lärosätets anställda för utbildningsfrågor Svensk Volvo- och Renaulthandel startar upp landets första rikstäckande och ÅF-drivna bildelningstjänst, Rulla. Det innebär att de har tagit ännu ett initiativ som hela motorbranschen i Sverige kan ta efter för att stärka sin framtida konkurrenskraft och position mot andra intressenter Med utgångspunkt från en helt ny rapport med fakta och statistik diskuteras nuläge, internationella erfarenheter samt framtidsscenarier med olika alternativ kring subventionering. Utökad information om evenemanget. Intresset för delad mobilitet, MaaS och nya mobilitetstjänster inom kollektivtrafiken ökar Läs mer om UKÄs förändrade regeltillämpning på UKÄ:s webbplats LU konferens erbjuder digitala lösningar för disputationer och föreläsningar. LU konferens kan koppla upp deltagare från andra länder och kan filma föreläsningar; göra dem tillgängliga on demand eller streama dem live Kommentar: Universitetskanslersämbetet (UKÄ) riktar i dag allvarlig kritik mot Karolinska Institutet i ett tillsynsbeslut ställt till KI:s styrelse, konsistoriet, som gäller frågor relaterade till Paolo Macchiarinis verksamhet vid Karolinska Institutet under perioden 2013 till 2016.UKÄ har granskat ett antal frågor som faller inom ämbetets tillsynsansvar Företagsdrivna samarbeten inom smart mobilitet, innovationer för ett digitaliserat och automatiserat transportsystem. Fokus bör vara på hur uppkopplade, delade och automatiserade fordon kan bidra till mer tillgängliga, hållbara och effektiva transportsystem

 • Vilka är dina begränsningar förbättringsområden.
 • Ta bort bluetooth enheter ford.
 • Verkaufsoffener sonntag hannover.
 • Danmark semestertips.
 • Vittra möbler.
 • Urlaub mit hund schwarzwald bauernhof.
 • Vad gjorde du igår spanska.
 • Copenhagen university bachelor.
 • Backgammon gratis download.
 • Kaliumpermanganat behandling.
 • Goda noblesse kakor.
 • Irland bildergalerie.
 • Oliver wahlgren.
 • Asics dynaflyte prisjakt.
 • Chokladfrosting till tårta.
 • Våga tala inför grupp.
 • New girl season 7 premiere.
 • Makroperspektiv synonym.
 • Mercedes apps in car.
 • Ljungby kommun lägenheter.
 • Tandläkare lödöse.
 • Rättsligt fel konsumentköplagen.
 • Tennis tipps rückhand.
 • Manpower uppsägningstid.
 • Tripadvisor sse.
 • Mule på djur.
 • A c maskin.
 • Sector alarm stänga av dörrsignal.
 • Karensdag synonym.
 • Dam em sverige.
 • Ferienwohnung richter norderney.
 • Substansrabatt investor.
 • Inkilning med laget tips tack.
 • Meca verkstad eskilstuna.
 • Petri angelgeräte & zubehör bempflingen.
 • A4 pixel count.
 • Lön cfo 2017.
 • Jobbörse arbeitsagentur kostenlos für arbeitgeber.
 • Youtube millionär 187.
 • Nightwing lego.
 • Hov1 malmö 2018.