Home

Ekerö strand detaljplan

Ekerö strand - Ekerö kommu

Ekerö strand Öster om det befintliga bostadsområdet (Erskineområdet) i centrum planeras det för nya bostäder i flervåningshus. Tanken är att en fortsättning på befintligt centrum ska skapa fler bostäder och ett ökat underlag för ett fortsatt livskraftigt Ekerö centrum konsekvenser av förslag till detaljplan för Ekerö strand (Tappsund 1:48 m fl). Planområdet Ekerö Strand ligger öster om Tappströmsbron, cirka 200 meter från Ekerö centrum. Området har en yta på ungefär 14 hektar, inklusive vatten. I väster gränsar området mot befintlig bebyggelse (Ekerö centrum), och i norr mot Tapp-strömskanalen Det händer mycket i Ekerö kommun. Här kan du se alla pågående större byggprojekt och planprojekt. Projekten är uppdelade per område centrum och föreslås fortsätta i Ekerö strand. För vägar och naturområden i detaljplan 2 gäller att kommunen inte är huvudman för allmän platsmark och att all allmän platsmark således ska skötas av annan än kommunen. I Ekerö kommun skall, enligt beslut i kommunstyrelsen, enskil

 1. Entreprenaden ska göras i samverkan. Det betyder att COBAB och Ekerö kommun tillsammans ska arbeta för att ge Ekerö ett attraktivt och användarvänligt badhus för kommunens alla invånare, kommunala verksamheter, föreningsliv och besökare
 2. Ekerö Strand blir en betydande del av omvandlingen av området kring Ekerö Centrum, längs med Tappström. Det tidigare industriområdet vid Tappström rivs för att ge plats åt ditt nya kvarter och skapa möjligheter för människor att vistas vid strandkanten och ta trevliga helgpromenader här
 3. Här kan du hitta alla gällande detaljplaner för Tyresö kommun. Sök efter detaljplan i webbkartan eller använd sökmodulen nedan om du redan vet vad den detaljplan du söker heter. Du kan också filtrera efter den kommundel du är intresserad av
 4. Ekerö kommun lanserar ny webbplats 4 november 2020 Användarvänlig och med tydligt innehåll som gör det lätt att hitta rätt och göra rätt - det är nyckelorden för Ekerö kommuns nya webbplats
 5. Renovering av detaljplan innebär att kommunen gör en uppdatering av detaljplan för att anpassa de efter dagens och framtidens behov. Planområdet ligger på Flygvillevägen i Hägernäs strand och inrymmer idag olika verksamheter, kontor och bostäder. Detaljplanens syfte är att bekräfta befintlig markanvändning inom fastigheten Markan 1

Pågående planer och byggen - Ekerö kommu

Ekerö kommun har i skrivelse daterad 2015-07-3 anhålli0 otm att Länsstyrelsen ska upphäva strandskydde inot m del av detaljplan för Fredrikstrandsvägen (Brygga 1:3) Ansöka. n har kompletterats med illustrationer so inkom m till Länsstyrelsen 2015-08-12 samt 2015-09-10 Inom de. n nya detaljplane föreslås 1 (35) Fördjupad riskbedömning åtgärdsutredning och riskvärdering - förorenad mark, Tappsund 1:48 m fl, Ekerö kommun Underlag för detaljplan

Detaljplanen för Ekerö strand antogs på kommunfullmäktiges möte den 6 juni, en stor och omfattande detaljplan med bostäder, förskola, strandpromenad och bryggor. Planen innebär att det tidigare industriområdet öster om Ekerö centrum vid Tappsund, utvecklas till ett bostadsområde. Tanken är en fortsättning på befintligt centrum och översiktsplanen framhåller att: Strandnära. Detaljplan för Ekerö strand (Tappsund 1:60 m.fl.) - antagande (KS10/45) Beslut Förslag till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta detaljplan för Ekerö strand (Tappsund 1:60 m.fl.). Deltar ej Hanna Svensson (S) och Urika Sandin (MP) deltar inte i beslutet. ____ Mälaröarnas nyheter är den inom Ekerö kommun enda lokala nyhetstidning som till 100 % består av redaktionellt material om Mälaröarna. Samtliga artiklar från första till sista sidan är unikt skrivna för mälaröborna. I 71 år har MN bevakat det som sker och speglat de som lever i kommunen Med en detaljplan reglerar kommunen hur mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar därför om vad du och andra får och inte får göra för byggåtgärder inom planområdet. I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan

Detaljplan från 2019 för fastigheten Svea 1 i Djursholm, Danderyd. När behövs detaljplan? Syftet med en detaljplan kan vara att möjliggöra ny bebyggelse, ändra byggnaders innehåll eller säkra bevarande av särskilda byggnader. Detaljplaner görs både för större områden och för enstaka fastigheter arkitektkontoret på Ekerö kommun. Åsa Eriksson, växtekolog vid Ekologigruppen har svarat för fältarbete, rapport och fotografier. Syftet med inventeringen har varit att, ur naturvårdssynpunkt, identifiera värdefulla miljöer/strukturer, samt skyddsvärda arter i landmiljön för detaljplan Tappsund 1:48 m. fl. Ekerö kommun Comments . Transcription . Stadsarkitektkontoret Detaljplan för del av Ekerö Strand (Tappsun

Strandskyddet gäller både på strand och i vatten och vanligen 100 meter från stranden, men vid vissa sjöar och vattendrag gäller 300 meter från strandlinjen. Inom strandskyddade områden får man inte uppföra nya hus eller bygga någon annan anläggning (t ex en brygga) eller göra markutfyllnader När en ny detaljplan tas fram eller en befintlig ändras ska kommunen ta ställning till om genomförandet av detaljplanen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. För att ta reda på det ska i princip alla förslag till detaljplaner genomgå en undersökning. Reglerna om undersökning finns i plan- och bygglagen och i miljöbalkens sjätte kapitel. Undersökningen motsvarar det som. Start / Bygga, bo och miljö / Översiktsplan och detaljplaner / Gällande detaljplaner / Uthamra strand D20060412 Detaljplan Uthamra strand D20060412 D20060412 ILL.pd Namnet Exerton härstammar från latinets exertion, vilket betyder ansträngning. Vi på Exerton är övertygade om att ansträngning är vad som krävs för att säkerställa ett långsiktigt framgångsrikt företag. Affärsidé, strategi och kärnvärden Exerton ska förvärva och aktivt förvalta kommersiella fastigheter i svenska tillväxtstäder. Exertons strategi är att med lång.

Som en del i arbetet med pågående detaljplan vid stranden i Tappström på Ekerö har Ekologigruppen genomfört en naturvärdesinventering och biotopkartering av vattenmiljöer vid stränderna i området. En viktig del i arbetet var att göra en fördjupad inventering av utbredningen för den rödlistade arten äkta målarmussla och föreslå lämplig plats för flytt av arten i [ Om detaljplaner, hur du påverkar eller ansöker om ändring av detaljplan, samt information om planer som är aktuella

Badhuset - Ekerö kommu

en detaljplan eller omfattas av områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen (1987:10) inte längre skall vara omfattat av strandskydd, om det finns särskilda skäl. Upphör området att ingå i en detaljplan eller att omfattas av områdesbestäm- Regeringen eller den myn-dighet som regeringen bestäm-mer får besluta att ett strand Ett förslag till detaljplan för omvandlingsområde Färgens östra strand har varit på samråd under sommaren 2019. Syftet med planen är att utöka byggrätter för befintlig bebyggelse och möjliggöra nya avstyckningar för ny bostadsbebyggelse. Syftet är också att möjliggöra en förbättring av befintliga vägars standard

Ekerö Strand, Ekerö - Nya lägenheter - Hem från Skansk

En detaljplan är en karta med bestämmelser om vad marken får användas till och vad som får byggas inom området. Detaljplanen är juridiskt bindande och ger byggrätt till fastighetsägare. Den är ett viktigt underlag för beslut om till exempel bygglov De flesta bor inom en redan gällande detaljplan, i vår webbkarta kan du hitta alla detaljplaner som vunnit laga kraft. En detaljplan gäller tills den antingen upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. Detaljplan hette tidigare stadsplan eller byggnadsplan, dessa hittar du också i webbkartan. Så här hittar du i kartan. 1 Detaljplan för kvarteret Järven. Detaljplan för bostadsbebyggelse vid Mörkhulta Forsa Strand. Detaljplan för gamla skolan i Floda. Detaljplan för Bäverstigen. Detaljplan för Lövkojan 10, Kvarnen etapp 1. Detaljplan för Vitsippan. 2018. Detaljplan för Tröskmaskinen 10 m.fl. Detaljplan för Finntorp-Lövåsen. Detaljplan för del av. I Södertälje finns det områden där det har gjorts en ändringsplan som ibland gäller tillsammans med en tidigare detaljplan därför kan det finnas flera plankartor som behöver tolkas inom samma område. För generella frågor hänvisar vi till kontaktcenter 08-523 010 00 kontaktcenter@sodertalje.se

är väl avskilt från stranden av till exempel en större väg eller järnväg, Om strandskyddet har varit upphävt i en detaljplan och den upphör att gälla eller ersätts av en ny detaljplan, återinträder strandskyddet Pågående detaljplan för 500 bostäder vid Aspen strand med närhet till Aspedalen och Aspevallen Aspen Strand - Lerums Kommun Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser En detaljplan beskriver hur mark- och vattenområden får användas. Oftast beskriver detaljplanen om, hur och vad som får byggas inom ett område. Det kan till exempel finnas bestämmelser för hur höga husen får vara och vilken typ av verksamhet det får finnas i byggnaden

Strandskyddet gäller både på strand och i vatten och vanligen 100 meter från stranden, men vid vissa sjöar och vattendrag gäller 300 meter från strandlinjen. Inom strandskyddade områden får man inte uppföra nya hus eller bygga någon annan anläggning (t ex en brygga) eller göra markutfyllnader En detaljplan upprättas av kommunen i en planprocess. Planprocessen regleras av Plan- och bygglagen (PBL) med syfte att skapa ett gott beslutsunderlag och ge möjlighet till insyn och påverkan. I Täby omfattas nästan all bebyggelse av någon form av detaljplan Ekerö Strand - ett område under utveckling Som en fortsättning på Ralph Erskines omtalade bostadsområde växer Ekerö Strand upp ett stenkast från Ekerö Centrum. Här skapas bostäder och service på en grön plats att längta hem till, direkt invid ett glittrande Tappström Vid Ekerö strand kommer det att byggas ca 500 lägenheter samt en förlängning av gångstråket längs vattnet från centrum. Största exploatör är Skanska och Wallfast. Detaljplanen vann laga kraft 2018. Området kommer att få uppdaterad infrastruktur med upprustade vägar, bussgata, fiber, el och ombyggt vatten- och avloppsnät Gällande planer. Här hittar du detaljplaner och områdesbestämmelser som vunnit laga kraft samt godkända program. Äldre planer finns inte tillgängliga på hemsidan, dessa går att beställa på kommunens kontaktcenter

Förslag till detaljplan för Leksands Strand; Förslag till detaljplan för Rosen Västra, Edshult 1:36; Förslag till detaljplan för Edshult 2:10 mfl. Förslag till detaljplan för Norra Kärringberget; Förslag till detaljplan för Limsjöänget; Förslag till detaljplan för Åkerö brofäste, Åkerö 19:4 m.fl. Visa alla (8) Visa alla (8. Utskottet för samhällsbyggnad har beslutat att sända ut förslaget till detaljplan för samråd. Planförslaget hanteras enligt reglerna för utökat förfarande och samråd pågår från och med den 28 oktober till och med den 18 november 2020 Järntorget har inlett ett samarbete med markägare för att ta fram en ny detaljplan för cirka 44 stycken radhus och kedjehus vid Mälarens strand på populära Ekerö Bilaga G - Gällande Detaljplan.pdf 1mb Ladda ner dokument Bilaga C - Preliminär processtidsplan.pdf Igångsättningsbeslut - Överföring av investeringsmedel gällande ny förskola Ekerö strand, från Barn- och utbildningsnämnden till Tekniska nämnde Stenavadet 1-3 m.fl., Södra stranden Publicerad: 15 juni, 2020 kl 10:00 Detaljplan för Stenavadet 1-3 m.fl, har antagits av kommunfullmäktige och vunnit laga kraft 2020-07-07

Gällande detaljplaner - Tyresö kommu

 1. Bostadsrättsföreningen Stranden ligger på Ekerö, en av de vackra öarna i Mälaren utanför Stockholm. Området byggdes 1989 och ritades av Ralph Erskine som hade sitt kontor i Drottningholm. I början av sjuttiotalet började politikerna i Ekerö kommun diskutera var Ekerös nya centrum skulle ligga
 2. Samråd för detaljplan för Skäluddsvägen 4, del av Närlunda 58:4. Kommunen avser att inleda planläggning av Närlunda 58:4 för att pröva radhusbebyggelse. Ekerö kommun Box 20
 3. detaljplan är få och ger utrymme för vida tolkningar, både beträffande behovs - bedömning och utformning av MKB-process och -dokument. Det kan vara en delförklaring till varför användning av och kvalitet på MKB i detaljplaneringen varierar i landets kommuner. Boverket genomförde 19 97 en analys av ett 20 -ta
 4. Genom att sanera marken kan vi omvandla Igelsta strand från industrimark till en levande stadsdel. Dessutom möter vi Södertäljes behov av hållbar stadsutveckling. Vi planerar för omkring 500 bostäder i flerbostadshus och radhus. Bostäderna ska byggas i fem etapper längs med Igelstavikens strand

Ekerö kommun - Ekerö kommu

 1. Förslag till detaljplan för Visby Järnvägen 2, 3 och del av södra Hällarna 1:7; Förslag till detaljplan för Visby Pipdånen 5 & 6; Förslag till detaljplan för Tofta Sallmunds 4:1 (Tofta strand) Förslag till detaljplan för Fårö Butleks 1:3 m.fl. Förslag till detaljplan för Västergarn Ammor 1:42; Gällande detaljplaner på Gotlan
 2. Detaljplan för SOLBACKA STRAND, fastigheterna Tälje 3:80-82, 3:202-204, 3:237 samt del av Tälje 3:1 i Norrtälje stad _____ Dnr 07-10079.214 Ks 07-700 . PLANBESKRIVNING . HANDLINGAR . Till planförslaget hör: -Plankarta med bestämmelser -Denna beskrivning -Genomförandebeskrivning -Fastighetsförteckning
 3. Brf Stranden ligger i Ekerö centrum alldeles vid Tappströmskanalen på den vackra Mälarön Ekerö. Brf Stranden ligger i Ekerö centrum alldeles vid Tappströmskanalen på den vackra Mälarön Ekerö. På hsb.se använder vi cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli så bra som möjligt
 4. Ytterligare en ändring av detaljplan för Tollare trapp och strand var utställt för samråd 17 mars -11 april 2016. Syftet med ändringen är att till ändra byggnadshöjderna för delar av bebyggelsen utmed den allmänna trappan, så att planerade bostadshus ges en bättre anpassning till omgivande gator, trappförbindelse och angränsande bostadskvarter

Ekerö kommun flaggar på halv stång med anledning av attentatet i Stockholm city. Ekerö kommun får 30 mkr för lokal klimatinvestering i närvärme. Ekerö kommun förlänger överenskommelsen med Stockholms stad om tillfälliga platser för ensamkommande barn; Ekerö kommun har tecknat avtal för nytt äldreboende i Stenhamr Vid Ekerö Centrum (ca 6 km) finns Ica Supermarket, apotek, bibliotek, systembolag och ett flertal butiker. I anslutning till Ekerö Centrum finns även vårdcentral och läkarmottagning. På Ekerö finns ett flertal skolor och förskolor. Närmaste ligger vid Nyckelby, Sundby skola (åk F-5) eller vid Sandudden (åk F-5)

Pågående detaljplaner - Täby kommu

Detaljplan för Tvååker 14:49, del av Stenen B. Detaljplan (pdf, 8.8 MB) 2018-12-28. Detaljplan för Svärdfisken 34 samt del av 33 och 35. Detaljplan (pdf, 24.5 MB) 2018-11-28. Detaljplan för del av Getakärr 2:1, 2:6, 2:7 och 2:9, östra Holmagärde. Detaljplan (pdf, 22.7 MB) 2018-10-19. Detaljplan för Trönningenäs 5:29, A4. Detaljplan. Detaljplan för 60 småhustomter och 150 lägenheter. Stadsutveckling har utarbetat detaljplan för Solbacka Strand som är beläget norr om Norrtäljeviken, ett par kilometer öster om Norrtälje centrum och med direktkontakt med vattnet. Området planeras för ca 60 småhustomter och 150 lägenheter i punkthus om fem till sju våningar Västra Nacka strand, detaljplan 5. Cirka 175 nya bostäder och 1300 kvm verksamheter planeras här, samt ombyggd kaj och strandpromenad. Projektet ingår i programområdet Nacka strand, som är en del av Nacka stad. Stadsbyggnadsservice 08-718 80 00. Christina Gerremo Projektchef. 08-718 96 72. Jerk. DP 537 - Karlholm strand. Planens syfte: att göra det möjligt att omvandla det tidigare industriområdet till ett tillgängligt och attraktivt område med verksamheter, bostäder, rekreation, service, kultur och en ny fritidshamn och att ge Karlholm ett nytt ansikte mot havet och skärgården

Stor detaljplan antagen i KF » www

Ny detaljplan för Lindö 2:1 Publicerat 2015-10-09. På tisdag 13 oktober skall Stadsplaneringsnämnden (SPN) ta beslut om ny detaljplan för Lindö 2:1. Övriga dokument som SPN har fått som underlag för sitt beslut på tisdag når du genom att klicka på nedanstående länkar Planområdet ligger på Ekerön, ca 5 km sydväst om Ekerö centrum och strax väster om Ekerö kyrka. Det ligger på en södersluttning ner mot stranden till Mälaren. Det del av Ekerö där planområdet ligger benämns Ekerö sommarstad. För området gäller detaljplan fastställd 1936- 11-07 Storsjö Strand är en naturlig förlängning av stadskärnan och en unik plats för boende och besökare. Här möter staden vattnet. Det centrala läget av Storsjö Strand ger dig tillgång till stadens utbud av kultur, handel och service samtidigt som den storslagna fjällvärlden finns inpå knuten Detaljplan för del av fastigheten Marby 6:4 med närområde (Marbystrand) inom Dagsberg i Norrköpings kommun Syftet med detaljplanen är att möjliggöra omvandling av befintliga fritidsbostäder till permanentbostäder samt möjliggöra för etablering av ny bostadsbebyggelse, i form av friliggande hus (villor), parhus, kedjehus och radhus Planbestämmelser Detaljplan (2011-11-24 Ett hus utöver det vanliga. Perfekt läge med närhet till det buss, skola, förskola, strand och naturomr. Mer (ca 5 km) finns Ica Supermarket, apotek, bibliotek, systembolag och ett flertal andra butiker. I anslutning till Ekerö Centrum finns även vårdcentral och.

475 - Ändring av detaljplan för Strand 1:463 - Ingen beskrivning Kontakta Martin Oldmark, 60 år, Ekerö. Adress: Lundhagens Strand 31, Postnummer: 178 38, Telefon: 072-503 91 . Onsdagen den 17 december 2014 direktsände Strandskyddsdelegationen ett webbseminarium som handlar om strandskydd i detaljplan. Seminariet tar upp tolkningsfrågor kring de särskilda skälen som blir aktuella vid upphävande av strandskydd i detaljplan

(KS10/45) Detaljplan för Ekerö strand (Tappsund 1:60 m

Tyresö växer och omvandlas ständigt. Här hittar du information om de stora byggen och entreprenader som pågår just och sådana som kommer att starta upp inom kort. Du hittar alla detaljplaner och planprogram som är under arbete Lyssna Upphävande av del av detaljplan för Järnsjö strand. 2019 gavs av kommunstyrelsen positivt planbesked (2019-03-06 KS §27) i syfte att upphäva del av gällande detaljplan för Järnsjö strand, laga kraft 2011-09-30

ill.ekerö strand » www.malaroarnasnyheter.s

Detaljplaner - Region Gotlan

Arkitektintervju - Ekerö Strand - Ekerö - bostad.skanska.se. Utmaningar i detaljplanen skapar kreativitet Detaljplanen är ovanligt detaljerad och har styrt arbetet och utseendet på husen i stor grad detaljplan och hur detaljplaneprocessen kan se ut. Kapitel 4. Det fjärde kapitlet handlar om dispens från strandskyddet. Kapitel 5. Det femte kapitlet behandlar hur hänsyn kan tas till djur- och växtliv samt allmänhetens tillgång till stränder vid planläggning och dispens. Kapitel 6 Gävle Strand - Etapp 3. Etapp 3 ska vara en modern och hållbar stadsdel med en varierande bebyggelse i havsnära läge där människor ska kunna röra sig fritt och gående och cyklister prioriteras. Antal bostäder: 700. Planerad byggstart: 2020

Detaljplan - Dandery

Här hittar du ett smakprov på några av de hem vi planerar i Ekerö Strand. Oavsett om det är mysiga ettor eller öppna fyror så har hemmen både smarta lösningar och härliga sociala ytor. Vi hoppas att du hittar något som passar dig Kontakta oss. Tel 08-540 835 00. info@roslagsvatten.se. Roslagsvatten AB. Box 437, 184 26 Åkersberga. Besöksadress: Sågvägen 2. Organisationsnummer: 556142-239 I Karlviks Strand planerar vi för ca 150 st bostäder i flerbostadshus, varav flertalet med direkt närhet till Hökarängsbadet och med utsikt över Drevvikens vatten. Området ligger vid Drevvikens strand och stor vikt kommer att läggas på utökad tillgänglighet längs stranden med bland annat strandpromenad och bryggor En ny detaljplan har tagits fram för en del av området Bolinder strand i Kallhäll. Med planen avses i första hand att möjliggöra cirka 70 nya bostäder i flerfamiljshus. Detaljplanen för Bolinder strand II, del 2 har vunnit laga kraft 2017-01-10. Detaljplanen för Bolinder strand II, del 1 har vunnit laga kraft 2014-06-04

Tyréns har på uppdrag av Nacka kommun tagit fram en detaljplan för Södra Nacka strand. Planområdet har en areal på ca 10 ha och berör en stor del av stadsdelen, detaljplanen omfattar både befintlig och föreslagen bebyggelse samt ett flertal allmänna anläggningar i form av gator, torg, parker m.m Stadsdelscentrum Ekerö AB (556475-0544). Se omsättning, bokslut, styrelse, m.m, Ladda ner gratis årsredovisningar

I Alviks strand planeras en ny stadsdel. I det här förslaget till detaljplan, Alvik östra etapp 1, planeras cirka 1300 bostäder, lokaler för verksamheter och service, skola, förskolor, idrottshall, gator, parker, torg och strandpromenad Detaljplan för Tomtebo strand juni 2020 terna inte längre kan välja på de båda infarterna (vilket antogs i trafikutred-ningen). Enligt det kompletterande Trafik PM:et2 påverkas trafikflödet uti-från att olika stor del av Tomtebo strand ansluts till de olika infarterna Detaljplan för del av Holsljunga 1:2, Holsljunga strand Svenljunga kommun, Västra Götalands län . 2 HANDLINGAR Planbeskrivning inkl genomförandebeskrivning daterad 2017-01-25 Behovsbedömning checklista daterad 2016-06-17 Plankarta med bestämmelser daterad 2017-01-2

Stadsarkitektkontoret Detaljplan för del av Ekerö Strand

Förslag till detaljplan för Leksands Strand; Förslag till detaljplan för Leksands Strand. Dela. Facebook Twitter Linkedin Skriv ut Lyssna Kontakta oss Stäng Området som idag finns angivet som idrott/badanläggning i gällande detaljplan avses ändras för att möjligöra för fler campingplatser och servicehus 7 rum Villa på Lundhagsvägen 19, Ekerö Ekerö - Lundhagen är sål Stadsarkitektkontoret 2010-11-10 PROGRAM NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Kaggeholm 5:1 på Helgö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2007.37.214 SAMRÅDSREDÖRELSE Programsamråd har genomförts under tiden 2010-09-03 t o m 2010-09-28.Planhandlingarna har skickats ut till sakägare och berörda instanser enligt separat sändlista samt funnits uppsatta på Ekerö bibliotek.

Ekerö kommun - Bygga & B

Undersökning av betydande miljöpåverkan - PBL

Remiss: Samråd för detaljplan för del av Stenhamra centrum (Stockby 2:63 m.fl. och Stockby 3:69 m.fl.), Ekerö kommun (SN20/75) Beslut 1. Socialnämnden fastställer yttrande 2020-05-12 avseende detaljplan för del av Stenhamra centrum (Stockby 2:63 m.fl. och Stockby 3:69 m.fl.), Ekerö kommun. 2 Ekerö är en mycket populär stadsdel på Mälaröarna och kännetecknas av natur, vatten och ett aktivt liv. Här finns massor av smultronställen att upptäcka, både själv och tillsammans med andra. I Brygga är det inte långt till vattnet. Gillar du att åka långfärdsskridskor har du hamnat helt rätt 18 nov. 2020 - från 491 kr: Hotell i Ekerö på Tripadvisor: Se recensioner, bilder och fantastiska erbjudanden på hotell i Ekerö, Sverige En tidigare geoteknisk underskning fr detaljplan p aktuellt omrde samt marinan i norr utfrdes under 2017. Data som bedmts relevant fr aktuellt omrde finns bilagda i geotekniska utredningen som utfrts av WSP Sverige AB. à PM Geoteknik - Slagsta strand, Botkyrka - Underlag till detaljplan, Iterio AB, uppdragsnummer 4699m daterad 2018-01-1 Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra stugor för sjönära turistverksamhet vid Siljans strand, söder om båthamnen i Rättviks tätort. Stugorna ska utformas som sjöbodar och med stor omsorg och hänsyn till omgivningen

Ny detaljplan och kommunalt V/A planeras. Slutpris. 4 450 000 kr Boarea/biarea 225/68 kvm Driftkostnad 58 300 kr/år Tomtarea 2 830 kvm Rum 8 rum (5-6 sovrum) Såld 2020-07-15 Bostaden är såld! Denna villa på pilvägen såldes av oss 2020-07-15. Ekerö är en expansiv kommun Yttrande över förslag till detaljplan för del av Ekerö centrum. 21 december, 2017. Byggnadsvårdsföreningen. Yttranden & remisser. Dnr. PLAN. 2010.33. Svenska byggnadsvårdsföreningen, SBF, har tagit del av planförslaget på samråd till 2018-01- 12 Adelsö Hallsta, Ekerö. 795 000 kr. 2 078 m² tomt. Tomt Hallstavägen. Sundby Strand, Strängnäs. 680 000 kr. 1 151 m² tomt. Nyproduktion Visa tomter till salu i Ekerö kommun. Kanske finns det andra tomter du har missat? Stockholms län (206) Ekerö kommun (10).

 • Trött hela tiden vitaminbrist.
 • Vems m50.
 • Röka grönt effekter.
 • Rauen coaching.
 • Felfritt kort korsord.
 • Perseus och theseus.
 • Zebra printer driver.
 • Peter löthberg.
 • Visum usa sverige.
 • Sura uppstötningar medicin.
 • Turtle beach microfoon.
 • Badbassäng göteborg.
 • Amazon gutschein gewinnen 2017.
 • Prostataoperation hund.
 • Klockmaster norrköping.
 • Dyrlægens natmad recept.
 • Fibromyalgi i världen.
 • Facebook ads price.
 • Charlotte perrelli barn.
 • Customer support heroes of newerth.
 • Texas de brazil dubai.
 • Martin kemp shirlie holliman.
 • Xc90 t8 förbrukning.
 • Dystopi böcker.
 • Bakluckeloppis gävle 2018.
 • Tillverkningsdatum maxi cosi mobi.
 • Köpa droger i lissabon.
 • Username creation tips.
 • Близнаци 1988 актьорски състав.
 • Trängselskatt stockholm kontakt.
 • Sobea barnkläder.
 • Harakiri korv pris.
 • Civil rights movement på svenska.
 • Vad är sant angående motorvärmare ?'.
 • Argument ekologisk mat.
 • Leon goretzka schwester.
 • Dölja att man blivit vän på facebook.
 • Blåbärspaj jennys matblogg.
 • Vad gjorde du igår spanska.
 • Vem önskar att varje bonde skulle ha en höna på middagsbordet om söndagarna.
 • Inflammation i ljumsken symptom.