Home

Lagen om misstankeregister

Lag (1998:621) om misstankeregister Lagen

Lag (2013:332) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2013:332; Förarbeten Rskr. 2012/13:206, Prop. 2012/13:73, Bet. 2012/13:JuU19 Omfattning nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 a § Ikraftträder 2013-07-0 2 § Om förutsättningarna för registrering enligt 3 § lagen om misstankeregister är uppfyllda, ska registret innehålla uppgifter om namn, personnummer eller samordningsnummer och andra; identitetsuppgifter, de brott som misstanken avser, ärendenummer och vid vilken myndighet som ärendet handläggs Lag (2013:332) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister. Tryckt format (PDF) Förarbeten Rskr. 2012/13:206, Prop. 2012/13:73, Bet. 2012/13:JuU19 Omfattning nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 a § Ikraftträder 2013-07-0 Lag (2014:594) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister. Tryckt format (PDF) Konsoliderad version med ändringar införda till och med SFS 2014:594; Förarbeten Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23 Omfattning ändr. 1, 2, 5, 12 §§ Ikraftträder 2015-01-0 1 § Med misstankeregister avses i denna förordning det register som förs med stöd av lagen (1998:621) om misstankeregister. Misstankeregistrets innehåll. 2 § Om förutsättningarna för registrering enligt 3 § lagen (1998:621) om misstankeregister är uppfyllda, ska registret innehålla uppgifter om 1. namn, personnummer eller samordningsnummer och andr

Förordning (1999:1135) om misstankeregister Lagen

Uppgifterna i Polisens misstankeregister kan försvinna på fyra olika sätt enligt punkt 1-4 i 13 § lag om misstankeregister. Om man t ex inte inte längre är skäligen misstänkt för ett brott ska Polisen ta bort uppgifterna ur misstankeregistret. Du nämner att du har blivit delgiven misstanke om misshandeln men att du nu är frikänd MIG 2013:10: Vid bedömningen i medborgarskapsärenden av om en utlänning har haft och kan komma att ha ett hederligt levnadssätt ska tyngdpunkten i prövningen ligga på en bedömning av sökandens framtida levnadssätt.Den omständigheten att en utlänning är misstänkt för brott kan läggas till grund för bedömningen av om kravet är uppfyllt Polisens behandling av personuppgifter i registret särregleras i lagen om misstankeregistret på riksdagens webbplats. Du har endast rätt att begära registerutdrag ur misstankeregistret för arbete vid hem för vård eller boende (HVB-hem) eller familjehem som tar emot barn. Uppgifterna som redovisas i utdraget är begränsade. Passregistre I misstankeregistret finns uppgifter om den som enligt förundersökningsledares bedömning har varit skäligen misstänkt för ett brott (3 § Lagen om misstankeregister). Det krävs alltså att en förundersökning har startats för att utreda ett misstänkt brott och att det funnits konkreta omständigheter som pekar på att personen i fråga har begått brottet

Misstankeregister: 1 § Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register med uppgifter om dem som är skäligen misstänkta för brott (misstankeregistret). Myndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registret. Lag (2014:594) Lag (1998:621) om misstankeregister Uppdaterad: 2019-07-03 8 a § [3208 A] En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv enligt bestämmelser i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid vissa boenden som tar emot barn, har rätt att få ett begränsat utdrag ur registret

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer, då lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister och lagen (1965:94) om polisregister m.m. upphör att gälla. 2. Uppgifter i kriminal- och polisregister som förs enligt de upphävda lagarna får stå kvar i högst tjugo år Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om du är skäligen misstänkt eller har fått påföljder för brott. Du begär utdrag ur belastningsregistret om du till exempel ska arbeta med barn inom skola, förskola eller LSS-verksamhet Lag (1998:621) om misstankeregister. Utkom från trycket den 24 juni 1998. s dataskyddsförordning och föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen, om inte annat följer av denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen. Anmärkning om flytt Misstankeregister. 1 § Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register med uppgifter om dem som är skäligen misstänkta för brott (misstankeregistret). Myndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registret. Lag ().Förhållandet till andra bestämmelser om personuppgiftsbehandlin Lag (1998:621) om misstankeregister Version: 2015:988. Departement Justitiedepartementet L4 Utfärdad 1998-06-11 Ändring införd SFS 1998:621 i lydelse enligt SFS 2015:988 Ikraft 2000-01-01 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad

Lag om Misstankeregister (1998:621) Författningstext. Enligt riksdagens beslut(1) föreskrivs följande. Misstankeregister. 1 § Registeransvarig myndighet. Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register med uppgifter om dem som är skäligen misstänkta för brott (misstankeregistret) Har man varit misstänkt och åtalsunderlåtelse beslutats blir man underrättad om detta (4§ Förordning (1964:740) med föreskrifter för åklagare). I misstankeregistret finns uppgifter om den som enligt förundersökningsledares bedömning har varit skäligen misstänkt för ett brott (3§ Lagen om misstankeregister) Lagen (1998:621) om misstankeregister. Hitta och läs alla förarbeten till författningen. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen, föreläsare, utredare, skiljeman och författare Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister Utfärdad den 5 juni 2019 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1998:621) om miss-tankeregister dels att 1 a, 2, 8 a och 15 §§ och rubriken närmast före 15 § ska ha följande lydelse 16 b § Uppgifter ur belastningsregistret om brott mot 3, 4, 6, 8-11, 13-17 eller 20 kap. brottsbalken, 1 § andra stycket eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, narkotikastrafflagen (1968:64), skattebrottslagen (1971:69), lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, lagen (1992:860) om kontroll av narkotika, 11 kap. 4 § alkohollagen (2010:1622), lagen (1999.

Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister (pdf 517 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). Prenumerera via e-pos Förordning (1999:1135) om misstankeregister Departement Justitiedepartementet L4 Utfärdad 1999-12-02 Ändring införd t.o.m. SFS 2019:144 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2019-03-21: 1 § Med misstankeregister avses i denna förordning det register som förs med stöd av lagen om misstankeregister

SFS nr 1998:621 Departement/myndighet Justitiedepartementet L4 Utfärdad 1998-06-11 Ändring införd t.o.m. SFS 2014:594 Misstankeregister 1 § Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register med uppgifter om dem som är skäligen misstänkta för brott (misstankeregistret). Myndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registret. av lagen (1998:621) om misstankeregister ([3201] o.f.). Misstankeregistrets innehåll 2 § [3252] Om förutsättningarna för registrering enligt 3 § [3203] lagen (1998:621) om misstankeregister är uppfyllda, ska registret innehålla uppgifter om 1. namn, personnummer eller samordningsnummer och andra identitetsuppgifter

Lag om misstankeregister; utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs följande. Misstankeregister 1 § Rikspolisstyrelsen skall med hjälp av automatiserad behandling föra ett register med uppgifter om dem som är skäligen misstänkta för brott (miss-tankeregistret). Rikspolisstyrelsen är personuppgiftsansvarig för. Misstankeregister. Misstankeregistret regleras i Lag (1998:621) om misstankeregister. Registret skall, enligt tredje paragrafen, innehålla uppgifter om den som har fyllt femton år och som enligt förundersökningsledarens bedömning är skäligen misstänkt för 1. brott mot brottsbalken SFS 2019:432 Publicerad den 12 juni 2019Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregisterUtfärdad den 5 juni 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU2

1. lag om registerkontroll av personal vid hem för vård eller boende som tar emot barn, 2. lag om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister, 3. lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister, 4. lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453) SFS 2019:432 Publicerad den 12 juni 2019Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregisterUtfärdad den 5 juni 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU2 Enligt lagen om misstankeregister ska uppgifter tas bort bland annat om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av misstanken eller om åtalet lagts ned. - Det är viktigt att polisen har fungerande rutiner för gallring och löpande tar bort uppgifter om personer som avförs från utredningar

Lag (1998:621) om misstankeregister. 14 av 20 paragrafer (70 %) har ändrats i lag (1998:621) om misstankeregister sedan utfärdandet (t.om. SFS 2019:432). Här finner du samtliga ändrade paragrafer och deras nuvarande lydelser Misstankeregistret är ett svenskt dataregister som Rikspolisstyrelsen för enligt lag (1998:621) över de som är skäligen misstänkta för brott. [1] [2]Se även. Belastningsregistret; Spaningsregistret; Referense Enligt 13 paragrafen lag om misstankeregister ska uppgifterna tas bort om förundersökningen läggs ner och inget åtal väckts för att misstanke inte längre finns mot personen. Det betyder att så fort som förundersökningen läggs ner och åtal inte väcks, så ska personen tas bort ifrån misstankeregistret Lag (2018:1244) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister. Lag (2018:1245) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Lag (2018:1246) om ändring i domstolsdatalagen (2015:728) Lag (2018:1247) om ändring i lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete. Lag (2018:1248) om ändring i lagen (2018:218) med.

Med misstankeregister avses i denna förordning det register som förs med stöd av lagen (1998:621) om misstankeregister.Om förutsättningarna för registrering enligt 3 § lagen ( SFS 2007:173 Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister. 070173.PDF Ladda ner. Facebook Twitter LinkedIn Google + Relaterad information. Om dokumentet. Källa. Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl. Ytterligare information och kontaktuppgifter. Cookies; Kontakta oss

Förordning (1999:1135) om misstankeregister Svensk

 1. Rubrik: Lag (2013:332) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister Omfattning: nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 a § Ikraft: 2013-07-0
 2. av lagen (1998:621) om misstankeregister ([3201] o.f.). Misstankeregistrets innehåll 2 § [3252] Om förutsättningarna för registrering enligt 3 § [3203] lagen (1998:621) om misstankeregister är uppfyllda, ska registret innehålla uppgifter om 1. namn, personnummer eller samordningsnummer och andra identitetsuppgifter
 3. Regler om uppgifter i polisens misstankeregister finns i lagen om misstankeregister. Enligt 13 § första stycket tredje punkten i denna lag, så gallras en uppgift ur registret när en domstol har meddelat dom med anledning av misstanken, eller om den misstänkte godkänt ett strafföreläggande
 4. Lag (1998:621) om misstankeregister Svensk . I misstankeregistret hamnar man om man läggs in som skäligen misstänkt i anmälan. När anmälan är godkänd och förundersökning inledd så skickas det automatiskt till misstankeregistret. Anonym (q) Visa endast Ons. Kontakt
 5. 1 § Med misstankeregister avses i denna förordning det register som förs med stöd av lagen om misstankeregister. Misstankeregistrets innehåll. 2 § Om förutsättningarna för registrering enligt 3 § lagen () om misstankeregister är uppfyllda, ska registret innehålla uppgifter om 1. namn, personnummer eller samordningsnummer och andr
 6. lagen (1998:621) om misstankeregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister för uppgift ur misstankeregistret om misstanke om brott för vilket åtal har väckts. Motsvarande möjligheter omfattar inte enskilt bedrivna hem för vård eller boende
 7. Lagen om Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser 2010:449 Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet 2011:1029 Lagen om skydd för geografisk information 2016:319 Lagen om offentlig upphandling 2016:1145 Lagen om upphandling inom försörjningssektorerna 2016:1146 Förvaltningslagen 2017:90

Hur hamnar man i misstankeregistret? - Straffrätt - Lawlin

 1. Uppgifter ur misstankeregistret ska lämnas ut om det begärs av 1. det statsråd som är föredragande i ärenden enligt lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll, i ärenden om utlämning för brott, i ärenden om nåd i brottmål eller i andra ärenden enligt 12 kap. 9 § regeringsformen eller i ärenden om överförande av straffverkställighet enligt lagen (1972:260) om.
 2. Misstankeregister. Misstankeregistret regleras i Lag (1998:621) om misstankeregister. Registret skall, enligt tredje paragrafen, innehålla uppgifter om den som har fyllt femton år och som enligt förundersökningsledarens bedömning är skäligen misstänkt för: 1. brott mot brottsbalken
 3. Misstankeregister 1 § Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra ett register med uppgifter om dem som är skäligen misstänkta för brott (misstankeregistret). Myndigheten är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registret. Lag (2014:594)
 4. Om påföljden även inkluderar något annat brott kommer även uppgifter om det brottet med i utdraget. U tdrag ur misstankeregistret visar brott där åtal har väckts enligt ovan. Utdraget visar även om åtal väckts för medverkan eller försök till sådant brott
 5. alregister, 5. lag om ändring i förvaltningsprocesslagen (1971:291), 6. lag om ändring i lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kri
 6. SFS 2009:615 Utkom från trycket den 9 juni 2009Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister;utfärdad den 28 maj 2009.Enligt riksdagens beslutProp. 2008/09:152, bet. 20
 7. Enligt lagen om misstankeregister ska uppgifter tas bort bland annat om en förundersökning har avslutats utan att åtal väckts med anledning av misstanken eller om åtalet lagts ned. Det är viktigt att polisen har fungerande rutiner för gallring och löpande tar bort uppgifter om personer som avförs från utredningar

Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister;Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1, 2, 5, och 12 §§ lagen (1998:621) om misstankeregister ska ha följande lydelse. 1 §Polismyndigheten lagen (2018:585) ska ha följande lydelse. 3 kap. 13 2§ Med registerkontroll avses att uppgifter hämtas från ett register som omfattas av lagen (1998:620) om belastningsregister eller lagen (1998:621) om misstankeregister. Med registerkontroll avses också att uppgifter hämtas som behandlas med stöd a 1 § Med misstankeregister avses i denna förordning det register som förs med stöd av lagen (1998:621) om misstankeregister. Misstankeregistrets innehåll 2 § Om förutsättningarna för registrering enligt 3 § lagen (1998:621) om misstankeregister är uppfyllda, ska registret innehålla uppgifter om 1. namn, personnummer eller samordningsnummer och andra identitetsuppgifter, 2. de brott. 3 § lagen (1998:621) om misstankeregister, lämna sådana uppgifter till Riks-polisstyrelsen som anges i 2 § denna förordning. En åklagarmyndighet skall också lämna sådana uppgifter till Rikspolisstyrelsen som krävs för gallring av registret enligt 13 § lagen om misstankeregister lagen (1998:621) om misstankeregister avseende honom eller henne. Det-samma ska gälla den som, utan att det innebär anställning, erbjuds uppdrag, praktiktjänstgöring eller liknande vid ett sådant hem under omständigheter liknande dem som förekommer vid en anställning inom verksamheten

om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister Utfärdad den 17 september 2020 Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1999 personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451). om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister Utfärdad den 21 november 2019 Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1999 personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen. BEGÄRAN OM UTDRAG från belastningsregistret och misstanke- registret. Då krävs ett personligt registerutdrag från Polismyndighetens belastningsregister och misstankeregister enligt bestämmelserna i lagen (2007:171) om registerkontroll vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn

lagen (1998:621) om misstankeregister, lämna sådana uppgifter till Polismyn-digheten som anges i 2 § denna förordning. En åklagarmyndighet ska också lämna sådana uppgifter till Polismyndigheten som krävs för gallring av regist-ret enligt 13 § lagen om misstankeregister Polisen behöver behandla personuppgifter för att kunna utföra sitt samhällsviktiga uppdrag på ett effektivt och rättssäkert sätt. Personuppgiftsbehandling regleras som huvudregel av EU:s dataskyddsförordning.Behandling av personuppgifter i polisens brottsbekämpande verksamhet regleras dock bland annat av brottsdatalagen (2018:1177) och lagen (2018:1693) om polisens behandling av.

Misstankeregister lagen

1. Denna lag träder i kraft den 21 juli 2019. 2. Lagen tillämpas inte i fråga om sådana prospekt, erbjudandehandlingar eller dokument som upprättats vid fusioner eller delningar som omfattas av punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2019:415) om ändring i lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument 1 § Hem för vård eller boende eller stödboenden enligt 6 kap. socialtjänstlagen (2001:453) som tar emot barn får inte anställa någon om inte kontroll gjorts av register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister och lagen (1998:621) om misstankeregister avseende honom eller henne Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister; utfärdad den 18 december 2003. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 och 13 §§ lagen (1998:621) om misstankeregister skall ha följande lydelse. 3 § Registret skall innehålla uppgifter om den som har fyllt femton år oc

Polisens register Polismyndighete

 1. misstankeregister. Med registerkontroll avses också att sådana uppgifter som behandlas med stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter hämtas som Rikspolisstyrelsen eller Säkerhetspolisen behandlar utan att det ingår i ett sådant register som avses i första stycket
 2. alregister och lagen om polisregister m.m. upphör att gälla. 2. Uppgifter i kri
 3. om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister Utfärdad den 14 mars 2019 Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1999 på energi samt lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi eller lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, 16

Utdrag ur misstankeregistret - Sekretess - Lawlin

Lag (1998:620) om belastningsregister Svensk

För någon vecka sedan beställde jag ett utdrag om mig själv ur polisens brotts- och misstankeregister. Idag fick jag pappret och då står det att om man inte finns med i registret så får man inget utdrag En ny lag - Brottsdatalagen - införs. Syftet med denna lag är att införa EU: s dataskyddsdirektiv. Ändringar göres i Offentlighets-och sekretess lagen, lagen om belastningsregister, lagen om misstankeregister samt fler svenska lagar och förordningar ändras. Sidan 30. Ny kamerabevakningslag införs . Lag (1998:621) om misstankeregister Svens Belastningsregistret, i dagligt tal även brottsregistret eller polisregistret, är ett brottsregister som förs av Polismyndigheten (före 2015 Rikspolisstyrelsen) enligt lagen (1998:620) om belastningsregister, och som bland annat innehåller information om den som ålagts påföljd för brott genom dom, beslut [förtydliga], strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot eller. Lag (2009:595) om ändring i lagen (2007:171) om registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn. Tryckt format (PDF) Förarbeten Prop. 2008/09:160, bet. 2008/09:SoU22, rskr. 2008/09:259 Omfattning ändr. 4 § Ikraft 2010-01-01 SFS-nummer 2009:595 Rubri

Belastningsregistret - begär utdrag Polismyndighete

SFS nr 1999:1135 Departement/myndighet Justitiedepartementet L4 Utfärdad 1999-12-02 Ändring införd t.o.m. SFS 2014:1159 1 § Med misstankeregister avses i denna förordning det register som förs med stöd av lagen (1998:621) om misstankeregister. Misstankeregistrets innehåll 2 § Om förutsättningarna för registrering enligt 3 § lagen (1998:621) om misstankeregister är uppfyllda, ska. Lagen gäller också behandling av sådana uppgifter som avses i 25 och 26 §§. Lagen gäller inte för behandling av personuppgifter som företas med stöd av lagen (1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister, lagen (2000:344) om Schengens informationssystem eller lagen (2006:444) om passagerarregister Om förutsättningarna för registrering enligt 3 § lagen (1998:621) om misstankeregister är uppfyllda, ska registret innehålla uppgifter om 1. namn, personnummer eller samordningsnummer och andra. identitetsuppgifter, 2. de brott som misstanken avser, 3. ärendenummer och vid vilken myndighet som ärendet handläggs, sam Hem för vård eller boende eller stödboenden enligt 6 kap. socialtjänstlagen (2001:453) som tar emot barn får inte anställa någon om inte kontroll gjorts av register som förs enligt lagen (1998:620) om belastningsregister och lagen (1998:621) om misstankeregister avseende honom eller henne. Detsamma ska gälla den som, utan att det innebär anställning, erbjuds uppdrag. Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister Utfärdad den 20 juni 2018 Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 b § lagen (1998:621) om misstanke-register2 ska upphöra att gälla vid utgången av juli 2018. På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON Ulrika Söderqvist (Justitiedepartementet) 1 Prop. 2017/18:232, bet

Lag (1998:621) om misstankeregister Norstedts Juridi

Lag (1998:621) om misstankeregister - lagboken

Vid framställan om registerkontroll ska underlaget/en skickas till Ellevio som skickar en framställan till Svenska kraftnät. Därefter skickar Svenska kraftnät underlaget/en till säkerhetspolisen som kontrollerar om personen finns upptagen i något av följande register: • Misstankeregistret (Lag (1998:621) om misstankeregister 1.8 Förslag till lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister.. 73 1.9 Förslag till lag om ändring i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem..... 74 1.10 Förslag till lag om ändring i lagen (2001:184) om • Misstankeregistret (Lag (1998:621) om misstankeregister) • Belastningsregistret (Lag (1998:620) om belastningsregister) • Uppgifter som behandlas med stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område Enligt 3 kap. 18 § ska den som genomgår säkerhetsprövning ha lämnat sitt samtyck om ändring i förordningen (1999:1135) om misstankeregister Utfärdad den 28 november 2019 Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1999 på energi samt lagerhållare enligt lagen om tobaksskatt, lagen om skatt på energi eller lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter, 16

Lag om Misstankeregister (1998:621) - Utskriven från www

 1. misstankeregistret. Övergripande om registervården av belastningsregistret och gallringsregler som lagen om belastningsregister innehåller. Datainspektionen 2015-04-27 Diarienr 1259-2014, 1260-2014 5(8) Datainspektionen genomförde vid inspektionen ett antal stickprovskontrolle
 2. belastningsregister eller lagen (1998:621) om misstankeregister, eller att uppgifter som behandlats med stöd av lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område hämtas. Redovisning av uppgifter I de fall Säkerhetspolisen hittar uppgifter vid registerkontrollen redovisar Säkerhetspolisen dessa.
 3. (1999:1135) om misstankeregister.. 114 1.19 Förslag till förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97 10.3.1 Lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott.. 383 10.3.2 Inhämtningslagen.

Vem hamnar i belastningsregistret och misstankeregistret

belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister eller lagen (2010:362) om polisens allmänna spaningsregister. Med registerkontroll avses också att uppgifter hämtas som behandlas med stöd av polisdatalagen (2010:361). Lag (2010:365). 13 § Registerkontroll ska göras vid säkerhetsprövning som gäller anställning, uppdrag. ÖVERBLICK. Centerpartiet vill skärpa hälso- och sjukvårdslagen och garantera äldres tillgång till sjukvård. Arbetsmiljöverket kunde inte granska Uber. Nya hedersbrottslagens reseförbud har kommit till användning och IVO har förslag mot LSS-fusk. Läs Altingets nyhetsöverblick 1 § Bestämmelser om mönstring finns i 2 kap. 1-5 §§ lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och i 4 kap. 1 och 2 §§ förordningen (1995:238) om totalför-svarsplikt. 2 § Mönstringen syftar till att utreda om den totalförsvarspliktige är lämpad att skrivas in för värnplikt eller civilplikt med en grundutbildning som är längre ä SFS 1998:620 Lag om belastningsregister/SFS 1998:621 Lag om misstankeregister/SFS 1999:1134 Förordning om belastningsregister/SFS 1999:1135 Förordning om misstankeregister. Author: Benitez Jan Olof SEC IT systemstöd Created Date

Socialnämnden ska i varje särskilt fall noga pröva behovet av information. En begäran om att få ta del av uppgifter ur registret får göras endast om skälet till det uppväger den olägenhet det innebär för den som berörs (7 § Lag (1998:620) om belastningsregister och 6 § Lag (1998:621) om misstankeregister) 1 Regeringens proposition 2003/04:7 Lag om överlämnande från Sverige enligt en europeisk arresteringsorder Prop. 2003/04:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksd

Lagen (1998:621) om misstankeregister Sören Öma

belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister eller polisdatalagen (2010:361). Med registerkontroll avses också att sådana personuppgifter hämtas, som Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen behandlar, utan att de ingår i ett sådant register som anges ovan Lagen (2009:474) om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister » Läs lagen (1998:621) om misstankeregister Förarbeten : prop. 2008/09:150 Offentlighets- och sekretesslag (Justitiedepartementet) [ pdf | | ] Lagen om misstankeregister (1998:621) LMA lag (1994:137) om mottagan-de av asylsökande m.fl. LVU Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (1990:52) LVM Lag om vård av missbrukare i vissa fall (1988:870) Lagen om särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare (1964:167) Lag om riksfärdtjänst (1997:735 belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister eller polisdatalagen (1998:622). Med registerkontroll avses också att sådana personuppgifter hämtas, som Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen behandlar, utan att de ingår i ett sådant register som anges ovan Lag om ändring i sekretesslagen (1980:100); utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 kap. 1 och 5 §§, 7 kap. 17 och 18 §§, 9 kap. 17 § samt 16 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100)2 skall ha föl- jande lydelse

Förordning (1999:1134) om belastningsregister Svensk

 1. Bestämmelser om registrering av tillståndsinnehav enligt lagen om biluthyrning m.m. finns i vägtrafikdataförordningen (2019:382). I förordningen (1999:1134) om belastningsregister och förordningen (1999:1135) om misstankeregister finns bestämmelser om rätt för Transportstyrelsen att få uppgifter ur dessa register. Förordning (2019:387)
 2. Lag om ändring i lagen (1998:621) om misstankeregister
 3. Lag (1998:621) om misstankeregister - Upphandlingsjuristen A
 4. Bikerskolan: Om att begära ut Belastningsregister
 5. Registerkontroll av personal i hem för vård eller boende
 6. Datainspektionen granskar polisens misstankeregister
 7. Ändringar i lag (1998:621) om misstankeregister - Paragraf

Misstankeregistret hos polisen ska granskas Fria Tide

 • Hus till salu tyskland.
 • Casa batllo barcelona.
 • Carmen ejogo fantastic beasts.
 • Körhjälm trav.
 • Moses i vassen bibeln.
 • Snus i handbagaget till spanien.
 • Titiyo.
 • Site de rencontre qui recrute.
 • The battle of alamo texas.
 • Toyota rav4 technische daten 2016.
 • Interstil interiör vas.
 • Bar östersund.
 • Rickard nilsson unga bönder död.
 • Förmånscykel kostnad.
 • Lvz muldental polizei ticker.
 • Undersköterska norge lön.
 • Kortspel dricka.
 • Armeringsnät inspiration.
 • Chp hypnos.
 • Tele2 mobilabonnemang.
 • Hjälpmedel växjö smedjegatan.
 • Förfalska i usa.
 • Kappahl stora storlekar.
 • Hostage handling.
 • Diskmaskinsavstängning regler.
 • Sveland kontakt.
 • Luftintag kakelugn.
 • Warsteiner anzeiger lokalsport.
 • Att göra i nynäshamn idag.
 • Minskar risken för missfall när man sett hjärtat slå.
 • Rotary ungdomsutbyte.
 • Agoh.
 • Flugspö bäst i test.
 • Origo 3000 bruksanvisning.
 • Golf i helgen.
 • Stad i australien 8 bokstäver.
 • Turtle beach microfoon.
 • Tu kl logistik.
 • Negra linea.
 • Wwf wrestling.
 • Vilken typ av ärenden avgörs inom de allmänna domstolarna?.